Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:85 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 20.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Syklister har i dag vikeplikt i en rekke situasjoner der det ville vært naturlig at biler skulle vike. Et eksempel er at sykler må vike på sykkelvei når biler kommer fra venstre.
Vil statsråden gå igjennom innspillene som fremkom i Sintef rapport fra 2006-"Utredning om problemstillinger knyttet til vikepliktsreglene for syklister" for å sikre bedre fremkommelighet for syklister?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Nasjonal transportplan er det forventet at sykkeltrafikken i byene våre vil øke, og det er viktig, både ut fra et fremkommelighets- og sikkerhetsperspektiv, at tiltak for gående og syklende prioriteres. Representanten peker derfor på viktige og interessante problemstillinger.
Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har ved flere tidligere anledninger, sist i 2008, vurdert behovet for endringer i trafikkreglene med hensyn til bl.a. vikepliktsreglene for syklende. I den forbindelse ble innspillene i rapporten fra SINTEF gjennomgått og vurdert. Konklusjonen ble den gang ikke å endre reglene, men å foreta enkelte språklige justeringer som skulle klargjøre regelverket. Slike endringer ble innført i mai 2013, men målet om klargjøring ble tydeligvis ikke i tilstrekkelig grad oppnådd.
Jeg vil derfor be Vegdirektoratet om å vurdere mulighetene for å forenkle regelverket ytterligere samt sørge for bedre samvirkning mellom regelverk og faktisk utforming og regulering.