Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:176 (2014-2015)
Innlevert: 06.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I regjeringens Statsbudsjett prop. 1S har man nevnt strekningen E10/rv85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt i Nordland som et mulig OPS-prosjekt. Tidligere og i KVU er denne strekningen omtalt som Evenes-Sortland.
Betyr dette at man kun vurderer deler av strekningen som et OPS prosjekt, og hvorfor er da ikke hele strekningen med?

Begrunnelse

E10/rv85 Evenes-Sortland er omtalt i Nasjonal Transportplan, og Konseptutvalgsutredningen (KVU) som ble vedtatt i mars 2013 omhandler hele strekningen Evenes-Sortland i Nordland.
I regjeringens forslag til statsbudsjett er strekningen E10/rv85 Tjeldsund-Gullesfjorden-Langvassbukt brukt som benevnelse på et mulig OPS prosjekt.
Skal man ha full utnyttelse av effekten av denne strekningen er det viktig at man tar med hele strekningen og ikke kutter inn både på Evenes og Sortland siden av prosjektet.
Det er også verd å merke seg at det er stor enighet om at OPS prosjekt vil gi en dyrere vegbygging om man skal bruke ekstern finansiering av prosjektet. Eller ser man for seg kun OPS modellen som utbyggingsmetode og ikke finansierings metode.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det prioritert statlige midler til å starte utbyggingen av E10/rv 85 på strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i siste seksårsperiode. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.
Det er utbygging av denne 81 km lange strekningen som nå er foreslått gjennomført som et OPS-prosjekt. Det er altså ikke gjort noen reduksjon av prosjektets størrelse fra nåværende regjerings side. I tråd med NTP ligger imidlertid gjennomføringen et stykke fram i tid, siden arbeidet med planavklaring etter plan- og bygningsloven er i startfasen. Jeg vil derfor komme tilbake til prosjektets endelige avgrensing når det foreligger nærmere avklaringer.