Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:214 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Mener statsråden at informasjonen han ga i spørretimen 12. november er korrekt, og kan statsråden opplyse på hvilken måte regjeringa vil skjerme tilbudet for psykisk utviklingshemmede?

Begrunnelse

Kunnskapsministeren svarte følgende på et spørsmål i Spørretimen den 12. november - vedrørende kutt i tilbudet for psykisk utviklingshemmede:

"Hvis man ser i budsjetteksten, presiserer regjeringen at den ønsker å skjerme en del av tilbudene til f.eks. psykisk utviklingshemmede, slik at det skal være ivaretatt."

Vi finner ikke dette i budsjetteksten og heller ikke i tallmaterialet.
Imidlertid er det kommet et høringsnotat fra Utdanningsdirektoratet med en ny omregningstabell. Denne tabellen skal ikke gjelde de fire skolene som er tilrettelagt for spesielle grupper. De skal ha tilskudd til kortkurs etter nåværende regel. Alle de andre skolene skal forholde seg til ny regel, som betyr en halvering av kortkursstøtten.
Det betyr følgende: Et kurs på for eksempel en av de fire skolene, med hvilket som helst innhold, får dobbelt så mye tilskudd for samme gruppe som en av de andre 74 skolene. - Samme kurs, samme elever, men ulik skole.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen foreslått å redusere kap. 253 post 70 tilskudd til folkehøyskole med 19,7 mill. kroner. Langkurs (årskurs), hvor elevene bor på internat, er folkehøyskolenes kjernevirksomhet og samfunnsoppdrag. Bevilgningen til dette formålet er foreslått videreført.
Kortkurs er noe annet. Disse kursene er ingen del av skoleslagets historiske oppgave. En rekke av kortkursene har fritidspregede temaer som for eksempel sang, håndverk, reiser etc. Hovedtyngden av de som deltar på kortkurs ligger innenfor aldersgruppen 40 til 70 år. Dette er gjennomgående en ressurssterk gruppe som bør ha mulighet til å betale en noe høyere egenandel. Reduksjonen foreslås derfor rettet mot kortkurs.
Fire folkehøyskoler med en høy andel funksjonshemmede elever har en egen tilskudds-ordning, som skal dekke merutgiftene knyttet til at disse fire skolene har en høy andel funksjonshemmede. I forbindelse med at Utdanningsdirektoratet forbereder gjennomføringen av et eventuelt kutt, jf. budsjettforslaget, har jeg bedt Utdanningsdirektoratet om å skjerme disse skolene og de vil derfor ikke berøres av det foreslåtte kuttet. Det er riktig som representanten påpeker i spørsmålet at disse fire skolene vil få mer i tilskudd per kurs enn andre folkehøyskoler. Årsaken til at jeg ønsker å skjerme disse skolene er at de er særlig tilrettelagt for funksjonshemmede.
Under en replikkveksling i Stortingets spørretime uttalte jeg:

"Hvis man ser i budsjetteksten, presiserer regjeringen at den ønsker å skjerme en del av tilbudene til f.eks. psykisk utviklingshemmede, slik at det skal være ivaretatt."

Jeg ser at jeg kunne ha formulert meg mer presist på dette punktet. Det jeg ønsket å få frem var at de folkehøyskolene som har en høy andel funksjonshemmede elever vil skjermes fra det foreslåtte kuttet.