Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:269 (2014-2015)
Innlevert: 26.11.2014
Sendt: 26.11.2014
Besvart: 04.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Regjeringen har lagt fram prop. 115 L om endringer i vegtrafikkloven som betyr at politiet bare får tilgang til førerkort- og motorvognregisteret for å oppfylle forvaltningsoppgaver etter vegtrafikkloven - og ikke til forebygging og etterforskning av kriminalitet. Politidirektoratet sier i sin hørings-uttalelse om lovforslaget at det "i vesentlig grad vanskeliggjør politiets arbeid på sentrale områder".
Hva mener justisministeren bør gjøres for å unngå at lovforslaget vanskeliggjør politiets daglige arbeid?

Begrunnelse

For et par år siden kom det fram at den tilgangen politiet i sitt daglige arbeid alltid har hatt til førerkort-, motorvogn og passregistrene, ikke hadde nødvendig lovhjemmel. Fordi dette er viktig for arbeidet mot kriminalitet, og ikke handler om sensitiv informasjon - tok daværende regjering tak i dette og fremmet forslag om endringer i passloven i prop. 153 L(2012-2013) som ga politiet fortsatt tilgang.
Imidlertid rakk ikke forrige regjering å ferdigstille arbeidet med å lage tilsvarende endringer i Vegtrafikkloven for å gi politiet fortsatt tilgang til førerkort- og motorvogn-registeret. Nå viser det seg at Samferdselsdepartementet i prop. 115 L om endringer i vegtrafikkloven strammer inn politiets tilgang ved at det kun skal være "for å oppfylle forvaltnings-oppgaver som følger av vegtrafikklovgivningen", og ikke når formålet er forebygging og etterforskning av kriminelle handlinger.
Politidirektoratet har sammenfattet høringssvar om prop. 115 L fra samtlige politidistrikter og særorgan, og skriver i sin uttalelse at

"forslaget har fått en utforming som i vesentlig grad vanskeliggjør politiets arbeid på sentrale områder".

I de ulike høringssvarene nevnes det en rekke oppgaver det vil gå utover, som:

- Ved all operativ virksomhet og etterforskning av straffesaker som innebærer kjøretøy- eller dokumentkontroll langs veien, er det viktig å kunne gjøre direkte oppslag mot motorvogn- og førerkort-registrene.
- Ved etterforskning av øvrige saker vil det ofte være behov for direkte tilgang til kjøretøyregister, for raskt å kunne avklare eierforhold, mm.
- Ved mistanke om identitetsmisbruk og at samme person kan bruke flere identiteter, kan oppslag i førerkortregisteret være et nødvendig redskap.
- Ved politiets operasjonssentraler er det vesentlig å ha direkte tilgang til førerkort- og motorvognregistrene for å håndtere løpende hendelser.

Det samme gjelder ved:

- kontroller av førerkort i forbindelse med utlendingskontroll og kjøretøy- og dokumentkontroll i ulike andre sammenhenger.
- identifisering av eier av motorvogn eller kjøretøy observert i nærheten av et sentralt åsted.
- PSTs behov for tilgang til førerkortregisteret som også er omtalt i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

I praksis gjelder politiets behov for tilgang til førerkort- og motorvognregistrene tjuefire timer i døgnet, og det kan være mange slike forespørsler hver eneste time. Behovet vil ofte være tidskritisk, og av en slik karakter at det ikke kan utsettes. Samferdselsdepartementet henviser til bruk av straffeprosesslovens bestemmelser om beslag og utleverings-pålegg, men dette vil vanskelig kunne være praktisk gjennomførbart og ikke være dekkende bl.a. fordi forebygging av straffbare forhold faller utenfor.
Ordningen med at politiet har hatt søkertilgang til førerkort- og motorvognregisteret er hundre år gammel. Det er ikke kjent at den har ført til personvern-problemer, og dette kan sikres bedre ved sporing og tilgangsbegrensning. I framtida når stadig mer av politiets arbeid skal gjøres fra digitale plattformer i bilene, tyder alt på at ordningen med direkte tilgang vil bli stadig viktigere. Jeg håper således at justisministeren vil gå grundig gjennom konsekvensene av lovforslaget.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Den aktuelle proposisjonen er fremmet av samferdselsministeren.
Som samferdselsministeren har påpekt flere ganger er det ikke regjeringens intensjon å begrense politiets tilgang til opplysninger de trenger for å utføre sine oppgaver. Lovforslaget er fremmet med bakgrunn i føringer gitt i Meld. St. 11 (2012–2013) som sier at det generelt bør tilstrebes at uttrykkelig hjemmel i lov er grunnlag for behandling av personopplysninger.
Samferdselsministeren har mottatt spørsmål fra Justiskomiteen i forbindelse med deres behandling av lovforslaget, og hvor nettopp politiets behov er et tema. Vi vurderer nå sammen de spørsmålene komiteen har stilt.