Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:270 (2014-2015)
Innlevert: 26.11.2014
Sendt: 26.11.2014
Besvart: 04.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Dersom det skulle bli kommunesammenslåing mellom kommuner som ikke alle tilhører språkforvaltningsområde for samisk språk, vil det være automatikk i at den nye kommunen vil være omfattet eller bli en del av språkforvaltningsområde for samisk språk eller vil det bli nødvendig med nytt vedtak av kommunestyret for å opprettholde de samiske språkrettighetene i den nye sammenslåtte kommunen?

Begrunnelse

Det er knyttet usikkerhet til om eventuelt sammenslåtte kommuner må vedta pånytt om hvorvidt de skal være en del av språkforvaltningsområde for samisk språk eller om språkforvaltningsområdet automatisk vil bli utvidet med de områder i den nye sammenslåtte kommunen som før en sammenslåing ikke var en del av språkforvaltningsområde.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Sammenslåing av kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk med kommuner som ikke er en del av forvaltningsområdet, reiser en del problemstillinger som vi må vurdere nærmere. Dagens regelverk om samiske språk er til dels utdatert. Regjeringen satte derfor i september ned et utvalg som skal se på lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Mandatet slår fast at utvalget blant annet skal vurdere dagens ordning med et forvaltningsområde for samisk språk, prosedyrer for innlemmelse, og om det bør innføres et mer fleksibelt regelverk. Utvalget skal vurdere aktuelle løsninger i lys av det pågående arbeidet med å skape større og mer robuste kommuner. Det betyr blant annet at utvalget må vurdere løsninger som kan være tilpasset en annen kommunestruktur enn den vi har i dag. Utvalget skal levere sin utredning i februar 2016. Regjeringen vil avvente språkutvalgets tilrådninger før det tas konkret stilling til om, og eventuelt i hvilket omfang, regelverket om forvaltningsområdet for samisk språk bør endres. Prosessen med kommunereformen går parallelt med utvalgets arbeid. Departementet vil derfor også utrede midlertidige løsninger som kan legges til grunn hvis det blir aktuelt å iverksette sammenslåingen av kommuner i forvaltningsområdet før det er tatt stilling til språkutvalgets forslag. Eksempelvis kan det vurderes om det i en periode bør gjelde ulike ordninger for ulike deler av den nye kommunen. Departementet vil involvere språkutvalget og Sametinget i utredningen av slike midlertidige løsninger. I løsningene som foreslås, vil regjeringen legge vekt på at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av endringer i kommuneinndelingen.