Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:283 (2014-2015)
Innlevert: 28.11.2014
Sendt: 28.11.2014
Besvart: 05.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I januar 2014 sa kulturministeren at hun ville følge opp Medietilsynet for å finne praktiske løsninger, slik at avisene fikk økt økonomisk forutsigbarhet. Det har ikke skjedd noe endring i utbetalingsrutinene for produksjonsstøtten. Selv om beregningsgrunnlaget er klart tidlig vår, så kommer tilsagnet så sent at seriøse aviser ikke har mulighet til å planlegge driften ut fra produksjonsstøtten.
Hva vil ministeren gjøre for å få økt forutsigbarhet innenfor dagens regelverk for utbetalingsrutiner av produksjonsstøtten?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som lovet i mitt brev til Stortinget av 12. februar i år, har jeg bedt Medietilsynet vurdere muligheten for å få utarbeidet en prognose for beregning av produksjonstilskudd på et tidligere tidspunkt. Formålet er å gi mottakerne av tilskudd mer forutsigbare driftsrammer.
Medietilsynets forslag ble lagt fram for departementet 8. august 2014. Etter å ha vurdert ulike modeller og drøftet spørsmålet med bransjeorganisasjonene, foreslo Medietilsynet at det utarbeides en årlig prognose for tildeling av produksjonstilskudd i april. Tilsynet viser til at opplagstallene da vil være klare, i tillegg til at alle søknader om produksjonstilskudd vil være mottatt. Det vil likevel fortsatt være usikkerhet knyttet til prognosene, blant annet på grunn av manglende informasjon om regnskap, konserntransaksjoner og fastsetting av tilskuddssatser i departementet mm.
Endelig fordeling av tilskuddet kan ikke skje før all relevant informasjon er mottatt. Slik dagens tilskuddsordning er utformet, vil all informasjon som har betydning for beregning av tilskudd først foreligge i august i tilskuddsåret. Etter dette utarbeider tilsynet forslag til tilskuddssatser, der det tas hensyn til bevilget beløp, den økonomiske utviklingen i de ulike gruppene av tilskuddsmottakere og drøftinger med bransjeorganisasjonene. Først når departementet har besluttet tilskuddssatser, kan tilsynet fatte endelig vedtak om tildeling.
Det er derfor viktig å avveie hensynet til tilskuddsmottakernes informasjonsbehov mot usikkerheten i prognosene. Generelt vil det knytte seg større usikkerhet til en prognose jo tidligere den utarbeides. I lys av dette mener jeg at tilsynets forslag om en prognose i april framstår som et fornuftig kompromiss. Jeg viser også til at forslaget støttes av Mediebedriftenes landsforening og Landslaget for lokalaviser. Departementet har derfor i brev av 26. august 2014 bedt Medietilsynet endre sine rutiner i tråd med forslaget. Rutinene vil bli lagt om med virkning fra og med tilskuddsåret 2015.