Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:284 (2014-2015)
Innlevert: 28.11.2014
Sendt: 28.11.2014
Besvart: 05.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Er det nødvendig å gjøre lovendringer for å kunne avsette en bestemt sum av spilleoverskuddet (idrettsformål) som driftstilskudd til kostnadskrevende anlegg, og i så fall hvilke paragrafer må endres?

Begrunnelse

Det er opprettet en ordning som gjør at nasjonalanlegg mottar støtte gjennom idrettens andel av spilleoverskuddet.
To anlegg, Skiflygingsbakken i Vikersund og Bob og akebanen på Lillehammer er ikke nasjonalanlegg, men brukes til internasjonale arrangementer. Disse anleggene er kostnadskrevende å drifte.
I forbindelse med budsjettarbeidet ønsker Arbeiderpartiet at det øremerkes en sum av idrettens andel av spilleoverskuddet til dette formålet. I forbindelse med dette, hevdes det at Kulturdepartementet mener det foretas en lovendring.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill mv. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer, der det i § 10 blant annet står:
Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, fordeles av Kongen.
Med hjemmel i lov om pengespill m.v., vedtok statsråd 11. desember 1992 forskrift om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål, der det i § 3 står:

Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS er at:
a)midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg
b)det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver
c)det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget til stønad

I henhold til forskriftens § 3, bokstav a, skal spilleoverskuddet til idrettsformål først og fremst brukes til utbygging av idrettsanlegg (investeringstilskudd). Det følger videre av forskriftens § 3, bokstav c, at departementet er bemyndiget til å yte tilskudd fra spilleoverskuddet til andre idrettsoppgaver og formål. Tilskudd til drift av idrettsanlegg fordrer dermed ikke en lovendring.
Jeg viser imidlertid til at det i dagens tilskuddsordning ikke ytes tilskudd til drift. Dette følger også av departementets vedtatte bestemmelser om tilskudd til idrettsanlegg. Tilskuddet fra spillemidlene til idrettsanlegg er en toppfinansiering. Drift er anleggseiers ansvar. Staten eier ingen idrettsanlegg.
Jeg viser også til at skiflyvningsbakken i Vikersund er et nasjonalanlegg og er således underkastet en avtale hvor det framkommer at anleggseier er ansvarlig for drift. For nasjonalanlegg kan det derimot omsøkes høyere tilskuddsandeler til investeringer enn for de fleste ordinære idrettsanlegg.