Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:330 (2014-2015)
Innlevert: 08.12.2014
Sendt: 09.12.2014
Besvart: 16.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Justisministeren har foreslått å legge ned regionskontorene i Kriminalomsorgen, som betyr at 45 stillinger i Region sørvest i Sandnes står i fare.
Hvordan mener statsråden en sentralisering av tjenesten, som ikke er fundamentert i en evaluering av organisasjonen, skal føre til mindre byråkrati?

Begrunnelse

Ved oppretting av regionalt nivå i 2001 ble det bestemt at kontoret for Region sørvest skulle ligge i Sandnes, som i dag består av 45 tilsatte inkludert en nasjonal funksjon med kriminalomsorgens dokumentsenter. Kriminalomsorgsreformen fra 2001 fremstår som svært vellykket. Resultatene på målområdene indikerer dette. Regionene er små, særdeles operative og betjener store budsjetter, mange ansatte, innsatte og domfelte. Det fremstår derfor som svært merkelig at statsråden nå setter i gang en omfattende omstilling, uten først å ha evaluert dagens modell, og uten å gjennomføre en prosess med ledere og fagorganisasjonene i forkant av beslutningen. Regionadministrasjonene er eksempelvis et viktig bindeledd opp mot politiet og andre samarbeidspartnere som i hovedsak også er organisert med et regionalt ledd. Effektivisering er statsrådens hovedargument, men ser en på kravet som er stilt til innsparing er den satt til 30 mill. innen sju år. Dette utgjør en svært liten andel av det totale budsjettet på omlag 3,7 milliarder kroner. Legger en til at modellene som nå utredes vil medføre en stor grad av sentralisering – der arbeidsoppgaver flyttes bort fra brukerne lokalt – står en igjen med en omstilling som fremstår mer ideologisk enn fornuftig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er et uttalt mål i regjeringsplattformen at «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Samfunnet må bli mindre byråkratisk».
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ble flyttet ut av departementet i 2013 som et ledd i å styrke departementets samordningsrolle og styring av underliggende etat. Ved utflyttingen ble det ikke gjennomført en samlet vurdering av kriminalomsorgens organisering. Det må gjøres. Regjeringen har derfor igangsatt en prosess for å etablere en ny og forenklet organisasjonsmodell for kriminalomsorgen med to nivåer uten regioner, jf. Prop. 1 S (2014-2015).
Det er et mål å redusere utgiftene til administrasjon og ledelse og sikre at mest mulig av kriminalomsorgens ressurser går til tjenesteproduksjon. Med dagens organisering av kriminalomsorgen, brukes en god del ressurser til regional administrasjon. Hensynet til rettssikkerhet og likebehandling er grunnleggende i all saksbehandling. En viktig side ved likebehandlingen er at kriminalomsorgen fører en ensartet praksis. Dagens organisering fremmer ikke nødvendigvis prinsippet om rettslikhet. En sentralisering av klagesaksbehandling og en enhetlig etatsledelse kan bidra til større rettssikkerhet og rettslikhet. Departementet har derfor lagt til grunn at klagesaksbehandlingen skal samles i direktoratet. Det gir grunnlag for en to-nivå-modell for organiseringen av etaten. Saksbehandlingen i første hånd forutsettes fortsatt ivaretatt lokalt og nødvendig kvalitet skal derfor sikres på lokalt nivå. Enkelte oppgaver fra regionalt nivå kan også bli overført til lokalt nivå.
KDI har nylig levert sin rapport til departementet med forslag til ny organisasjons-modell. Departementet vil nå vurdere forslaget og ta stilling til videre prosess.