Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:366 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hvilke opplysninger har statsråden som gjør at han mener UDI tar feil når de hevder at det er humanitært utilrådelig å returnere enslige mindreårige og barnefamilier til Afghanistan, og hvor mange barn og voksne er sendt tilbake etter at UDI ba om at returer til området opphørte?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 13. desember fremkommer det at UDI i sommer bad om at retur av enslige mindreårige og barnefamilier til Afghanistan ble stanset. Begrunnelsen er ifølge avisen de humanitære forholdene, og at særlig kvinner og barn er utsatt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: La meg først få presisere hva UDIs anbefaling går ut på: UDIs vurdering er at retur av barn til internflukt i Afghanistan vil være humanitært utilrådelig med mindre familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet og dekke familiens grunnleggende behov. Dette omfatter altså ikke alle returer, men bare returer til internflukt dersom familien ikke har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser. På bakgrunn av denne vurderingen anbefaler UDI følgende praksis:

«Som et utgangspunkt vil det bare være rimelig å henvise barnefamilier til internflukt i Afghanistan dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet og dekke familiens grunnleggende behov.
Der det er opplysninger om at familien har tilstrekkelig tilknytning og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, kan det være rimelig å henvise familien til internflukt. UDI skal imidlertid alltid foreta en konkret vurdering av barnas retursituasjon, der barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.»

Utlendingsnemnda (UNE), som er politisk uavhengig og selvstendig klagenemnd i disse sakene, har i forkant av alle tvangsreturer til Afghanistan blitt forelagt navnet på de som skal returneres. UNE opplyser om at ingen har blitt sendt tilbake i strid med UDIs anbefaling etter at den kom.