Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:369 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 16.12.2014
Besvart: 18.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvor mange nye stillinger anslår departementet at vil bli skapt som følge av lovendringen?

Begrunnelse

Tallet kan oppgis som anslag på årsbasis.
Regjeringen argumenterer med at flere skal komme inn i arbeidslivet som en følge av at adgangen til å ansette midlertidig gjøres generell. Samtidig sier statsråden at stillinger som i dag er faste ikke vil bli gjort om til midlertidige.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Av begrunnelsen for spørsmålet framgår det at stortingsrepresentantens spørsmål er knyttet til forslag om midlertidige ansettelser, som er fremmet i Prop. 39 L (2014-2015).
Det er ikke mulig å gjennomføre den type konkrete beregninger som representanten spør om. Det er mange og ulike forhold som påvirker arbeidsmarkedet og arbeidsgiveres beslutninger om å opprette nye stillinger.
Som samfunn har vi en betydelig utfordring med at alt for mange står utenfor arbeidslivet som følge av sykdom eller nedsatt arbeidsevne. Det er krevende, men nødvendig, å redusere denne andelen. Regjeringen jobber derfor på bred front for å få utsatte grupper inn i arbeidslivet. Jeg mener det er grunn til å anta at særlig enkelte grupper arbeidssøkende vil kunne tjene på en utvidet adgang til midlertidig ansettelse. Dette vil komme i tillegg til de muligheter som finnes innenfor gjeldende regelverk.
Virksomhetene vil også få større handlingsrom hvor det langsiktige behovet for arbeidskraft er usikkert. Særlig i forbindelse med nyetableringer eller ved utvidelse i aktivitet vil dette kunne virke positivt.
Jeg viser også til at Arbeids- og sosialdepartementet har satt i gang et flerårig forskningsprosjekt for å framskaffe økt kunnskap om utviklingstrekk i arbeidslivet når det gjelder ulike tilknytningsformer til arbeidsmarkedet og effekter av endringer i regelverket. Dette er nærmere omtalt i proposisjonen.