Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:394 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 18.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kva tid sat POD ned arbeidsgruppa som er nemnt i grunngjevinga, kven sat i gruppa, kva tid var resultatet klart, vart resultatet nedteikna skriftleg, og eksisterer denne arbeidsgruppa fortsatt, til dømes med oppgåve om å følgje kva tiltak som trengs som i tråd med utviklinga i trugselbiletet?

Begrunnelse

Det er offentleg kjent at POD sat ned ei arbeidsgruppe etter at det vart kjent at Norge fekk eit auka trugselnivå 5. november. Det er òg kjent at ei av anbefalingane deira var å innføre ei midlertidig væpning.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet opplyser at de satte ned en ressursgruppe som skulle gi råd til politidirektøren etter at det ble kjent at det var en økt trussel mot enkelte grupper i Norge 5. november 2014.
Politidirektoratet opplyser videre at Ressursgruppen, som nå er nedlagt, bestod av politimestre, stabssjefer, spesialister, innsatsledere, Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, representanter for innsatspersonellet og representanter fra Politidirektoratet. Gruppen hadde to møter, 6. og 13. november 2014. På grunnlag av det som framkom i møtene ble det laget et internt notat med forslag til anbefaling som ble forelagt politidirektøren. Politidirektoratet opplyser at Gruppen ikke var enstemmig om bevæpning som tiltak. Gruppens notat var et vurderingsgrunnlag for politidirektøren.