Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:438 (2014-2015)
Innlevert: 09.01.2015
Sendt: 09.01.2015
Besvart: 16.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden sikre bedre finansiering av universitetsmuseene, herunder rehabiliteringen av W.C. Brøggers hus i Oslo og De naturhistoriske samlinger i Bergen?

Begrunnelse

Jeg er kjent gjennom bl.a. artikkel i Aftenposten 9. januar at Geologisk museum (del av Naturhistorisk museum, UiO) må stenge utstillingene sine for publikum i løpet av denne våren. Det er i utgangspunktet satt av midler til rehabilitering fra Universitetet i Oslos budsjett fra 2016, men ikke i nærheten av hva behovet er for å rehabilitere bygget og åpne nye utstillinger.
Også Universitetsmuseet i Bergens "De naturhistoriske samlinger" er stengt på ubestemt tid da det ikke er tilført nødvendige midler til rehabilitering og gjenåpning av museet.
Ved behandlingen av St.Meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale, jf. Innst. S. nr. 247 (2007-2008) uttrykte en samlet komité:

"Komiteen vil ytterligere understreke at de bygningsmessige og magasinmessige forholdene ved museene er det mest kritiske i forbindelse med universitetsmuseenes nåværende situasjon. Både Riksrevisjonens gjennomgang i Dokument nr. 3:9 (2002–2003) og Rogan-utvalgets utredning i NOU 2006:8 vektlegger behovet for en oppgradering av bygningsmassen. Komiteen tar departementets gjennomgang av den bygningsmessige situasjonen ved universitetsmuseene til etterretning, og vil fastslå at egnede bygg er en vesentlig forutsetning for forskning, undervisning og formidling ved museene.
Det bør således være en svært høyt prioritert oppgave for departementet å sørge for tilstrekkelige bevilgninger slik at man kan oppgradere bygningsmassen til hensiktsmessig og tilfredsstillende standard."

Etter Venstres syn er disse formuleringene fremdeles aktuelle.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om bedret finansiering av universitetsmuséene, med vekt på behovet for midler til rehabilitering av Brøggers hus ved Universitetet i Oslo og De naturhistoriske samlinger ved Universitetet i Bergen.
Rammefinansieringen av universiteter og høyskoler innebærer at det ikke er øremerking av midler til ulike aktiviteter ved institusjonene. Universitetene har følgelig et generelt ansvar for å ivareta de viktige funksjonene ved universitetsmuséene innenfor den samlede budsjettrammen og gjøre vurderinger om nødvendig økonomisk prioritering av muséene ut fra dette.
Kunnskapsdepartementet er kjent med det store rehabiliteringsbehovet ved flere av universitetene som forvalter eiendomsmassen sin selv. Vi har blant annet hatt en dialog med Universitetet i Oslo om utfordringene på byggområdet, og i tråd med universitetets egne prioriteringer følger departementet opp arbeidet med å skaffe prosjekteringsmidler til nybygg for livsvitenskap, byggeprosjektet for Vikingtidsmuséet på Bygdøy og nytt utstillingsveksthus under Naturhistorisk museum på Tøyen. Samtidig har det vært forutsatt at rehabilitering av bygningene på Tøyen, herunder W.C. Brøggers hus, må planlegges og gjennomføres innenfor UiOs egen budsjettramme. Universitetet har fått utarbeidet et forprosjekt for byggearbeidene ved W.C. Brøggers hus som nå er gjenstand for kvalitetssikring, med sikte på igangsetting i etterkant av denne. Det blir også gjort tiltak i Robert Colletts hus, for fortsatt å kunne vise fram utvalgte deler av utstillingen i W.C. Brøggers hus når dette blir avstengt.
I statsbudsjettet for 2015 er det bevilget 75 millioner kroner til oppgradering av bygg ved institusjoner som forvalter sin egen bygningsmasse. Departementet arbeider nå med fordeling av disse midlene etter innspill fra institusjonene. Vi forventer at tildelinger fra departementet skal utløse et tilsvarende beløp til samme formål fra de institusjonene som mottar midler. Jeg ønsker ikke å forskuttere utfallet av tildelingen, men vil bemerke at en eventuell tildeling av midler til UiO vil legge bedre til rette for det viktige arbeidet med å rehabilitere universitetets bygninger.
Når det gjelder rehabiliteringsprosjektet for Universitetsmuséet i Bergen, så fikk prosjektets fase 1 startbevilgning ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2013. Byggearbeidene pågår nå med Statsbygg som byggherre. Fase 2 er ferdig prosjektert og kostnadsrammen er godkjent av Finansdepartementet. I statsbudsjettet for 2015 er det gitt bevilgninger til i alt syv igangsatte byggeprosjekter i Uh-sektoren, med en samlet bevilgningsramme på mer enn 1,45 milliarder kroner. Budsjettprioriteringer tilsa at det ikke var rom for å sette i gang fase 2 over 2015-budsjettet. Jeg er kjent med at Universitetet i Bergen har besluttet å stenge museumssamlingene, begrunnet i behovet for å ha tid til konservering og flytting av museumsgjenstandene før fase 2 kan igangsettes. Museumsprosjektet i Bergen har høy prioritet i Kunnskapsdepartementet og en startbevilgning til fase 2 vil følgelig bli vurdert inn mot kommende budsjettprosesser.