Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:457 (2014-2015)
Innlevert: 15.01.2015
Sendt: 15.01.2015
Besvart: 22.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Ser kulturministeren, som har ansvaret for koordinering av frivillighetspolitikken, hvordan manglende tilgang på bankkonto kan være et hinder for organisasjonsfriheten til barn og unge?

Begrunnelse

I en undersøkelse kommer det frem at 38 % av barne- og ungdomsorganisasjonene har opplevd problemer med bankkontoer grunnet mindreårige styremedlemmer. I dag må man si at kontantkassenes tid i frivillige organisasjoner er så godt som forbi, og offentlige tilskuddsordninger forutsetter at alle lag og foreninger har egne bankkontoer som tilskudd kan utbetales til.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner er av stor betydning, både for den enkelte og for samfunnet for øvrig. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har gjennomført en medlemsundersøkelse der organisasjoner oppgir at de har opplevd problemer med bankkontoer grunnet mindreårige styremedlemmer. Det er forøvrig ikke noe informasjon om hva som er bankenes begrunnelse for å begrense mindreåriges disposisjonsadgang i undersøkelsen.
I henhold til en uttalelse fra Justisdepartementet av 4. mai 2005 vedrørende Vergemålsloven § 2 Umyndige personers adgang til å være styremedlemmer i foreninger, er det ikke noe rettslig hinder for å velge mindreårige som styremedlemmer i en forening, forutsatt at de har nådd et visst alders- og modenhetsnivå. Det er derved heller ikke noe rettslig grunnlag for å nekte foreninger med lovlig valgte, mindreårige styremedlemmer registrering i Enhetsregisteret.
I henhold til hvitvaskingsregelverket skal banker og andre rapporteringspliktige gjennomføre kundekontroll. Dette innebærer blant annet at identiteten til vedkommende som opptrer på vegne av en juridisk person må bekreftes på bakgrunn av gyldig legitimasjon, og at det må dokumenteres at vedkommende har rett til å representere kunden utad. Hvitvaskingsregelverket inneholder ikke nærmere bestemmelser om hvem som kan opprette eller disponere konti på vegne av juridiske personer.
Om en forening har tillit til en mindreårig person og derved ønsker at personen skal disponere en bankkonto på vegne av seg, er det så vidt jeg er kjent med ingen hindringer i lovverket. Problemene barne- og ungdomsorganisasjoner opplever kan ha sammenheng med manglende informasjon om gjeldende regler og bankenes krav til dokumentasjon. Jeg vil på bakgrunn av dette orientere Finans Norge om saken og oppfordre dem til å samarbeide med LNU om mulige tiltak.