Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:459 (2014-2015)
Innlevert: 15.01.2015
Sendt: 15.01.2015
Besvart: 22.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva kan og vil samferdselsministeren gjøre for å påskynde den seindrektige framdriften for prosjektet E-16 Bjørum-Skaret i Akershus/Buskerud, og når vil Stortinget bli forelagt saken?

Begrunnelse

E-16 mellom Sandvika og Hønefoss er høyt prioritert i Nasjonal transportplan. Ikke minst gjelder det parsellen over Sollihøgda mellom Bjørum og Skaret. Etter en lang planprosess og etter vedtak av kommunedelplan, ble det allerede i 2011 etablert bomselskap. Reguleringsplanen ble ferdigstilt og vedtatt i Bærum kommune juni 2013. Etter normal prosedyre skal vegvesenet deretter utarbeide en bompengesak, som forelegges lokale og regional myndigheter for tilslutning til finansieringsplan, takster mv. Normalt tar dette noen måneder, og sak var ventet framlagt rundt årsskiftet 2013/2014. Imidlertid har denne viktige saken gang på gang blitt forsinket, til stor bekymring og frustrasjon hos befolkning, næringsliv og lokale myndigheter. Snart to år etter at alle formelle planprosesser er ferdigstilt, foreligger ennå ingen sak. Det er ikke vanlig at slike saker tar så lang tid. Selskapet Sollihøgda AS har tatt opp lån på 25 millioner kroner, som etter ønske ble stilt til rådighet for Statens vegvesen i forbindelse med reguleringsarbeidet. Her påløper stadig renter, som til slutt må betales av bilistene. For alle parter, også staten, må det være en fordel å komme i gang med prosjektet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det prioritert statlige midler til prosjektet E16 Bjørum – Skaret i siste seksårsperiode (2018-2023). Med bakgrunn i merknader fra et bredt flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen ved behandlingen av Meld. St. 26 (2012-2013), legges det opp til å starte utbyggingen med bompenger i første fireårsperiode (2014-2017). Dette er fulgt opp i Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 (2023).
Statens vegvesen har orientert Samferdselsdepartementet om en kostnadsøkning på om lag 600 mill. kr. Årsaken til kostnadsøkningen er i hovedsak økte tunnelkostnader som følge av dårligere fjell enn tidligere antatt. Ut fra det nye kostnadsoverslaget forbereder Statens vegvesen en sak om finansieringsopplegget for lokalpolitisk behandling. I den sammenhengen har det vært en del dialog mellom Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet de siste månedene. Statens vegvesen legger opp til å sende saken til lokalpolitisk behandling i løpet av kort tid. Deretter skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil legge fram bompengeproposisjonen så snart de nødvendige avklaringene foreligger.