Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:519 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 02.02.2015
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 09.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Regjeringen har varslet at de vil sende på høring lovforslag om å åpne for søndagsåpne butikker. Kulturministeren har påpekt at det ikke er nødvendig å konsekvensutrede forslaget nærmere, selv om innføring av søndagsåpne butikker vil få betydning på mange samfunnsområder. Spesielt vil det gå ut over arbeidstakerne.
Har statsråden oversikt over hvor mange arbeidstakere som vil bli berørt av lovforslaget, både direkte og indirekte, og hva er statsrådens begrunnelse for at dette ikke konsekvensutredes nærmere?

Begrunnelse

Hverken arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene ønsker å åpne opp for søndagsåpne butikker, og argumentene er mange og gode. Næringen selv har påpekt at det vil medføre dårligere tilbud samt økte kostnader. Fagforeningene er skeptiske fordi forslaget vil gå ut over velferden til de ansatte. Søndagsåpne butikker vil også få betydning blant annet for frivillig sektor og miljøet. I tillegg vil søndagsåpne butikker få konsekvenser for familiene ved at man tar bort muligheten for en felles fridag. Familier som per dags dato er under sterkt tidspress, vil få enda større utfordringer om lovforslaget vedtas. Mange arbeidsgrupper vil bli berørt, foruten butikkmedarbeiderne vil det også gå ut over de som jobber innenfor transport og de som jobber i offentlig tjenesteyting. Regjeringen bør derfor vurdere alle sider av forslaget før de eventuelt fremlegger et slikt lovforslag for Stortinget.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I spørsmålet sies det at regjeringen vil sende på høring lovforslag om ”å åpne for søndagsåpne butikker”. Jeg vil presisere at det allerede i dag er mange unntak fra påbudet om søndagsstengte butikker, og åpne butikker på søndager er derfor ikke noe nytt. Lovforslaget som regjeringen har varslet vil bli sendt på høring, må sees på bakgrunn av dette. Regjeringens utgangspunkt er at lovverket ikke er godt egnet til å regulere åpningstidene for butikker, heller ikke på søndager. Butikkene bør selv få ta stilling til om de skal tilby søndagsåpent, og forbrukerne bør selv få avgjøre når de ønsker å handle. Vi har tillit til at de næringsdrivende og forbrukerne tar gode valg. Vi mener også at det gjeldende regelverket bør forenkles, blant annet fordi det gir ulike konkurransevilkår for de næringsdrivende. Dagens påbud om søndagsstengte butikker har, som nevnt, mange unntak. En rekke butikker, slik som mindre dagligvarebutikker, hagesentre og ikke minst utsalgsstedene på alle de typiske turiststedene, har allerede søndagsåpent. Forslaget som regjeringen vil sende på høring, vil ikke nødvendigvis føre til at alle butikker med en gang vil ha åpent på søndager. Det vil være tilbud og etterspørsel som vil avgjøre hvordan markedet tilpasser seg nye reguleringsrammer. Utviklingen av et tilbud om kveldsåpne butikker har for eksempel kommet gradvis, etter tidligere reformer. Når butikkene etter regjeringens forslag vil få større valgfrihet, er det naturligvis vanskelig å presist angi konsekvenser av forslaget. De vil antakelig først vise seg etter hvert. Varehandelen har i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå om lag 370 000 ansatte. Arbeidsmiljøloven har grenser for søndagsarbeid for de som må arbeide på søndager. Dette vil også gjelde ved en eventuell utvidelse av adgangen til søndagsåpne butikker. Hvordan hensynet til tilrettelegging av fritiden for arbeidstakere skal ivaretas, mener jeg best kan løses innenfor rammene i arbeidsmiljøloven. Om den enkelte arbeidstakeren faktisk skal utføre søndagsarbeid, vil dessuten bero på den aktuelle arbeidsavtalen og bestemmelser om søn- og helgedagsarbeid i en eventuell tariffavtale. Regjeringen har varslet at det vil bli sendt på høring et forslag om å bygge ned lovreguleringen av butikkenes åpningstider, slik at butikker får adgang til å ha åpent på vanlige søndager. Samtidig har vi varslet at forslaget vil innebære at noen særskilte dager fortsatt skal skjermes. Jeg legger vekt på at høringsrunden skal bidra til å opplyse saken ut i fra forskjellige hensyn, også forslagenes betydning for arbeidstakerne, og jeg vil vurdere hvordan de ulike hensynene i saken skal vektlegges på bakgrunn av høringsuttalelsene.