Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:547 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Vil statsråden ta initiativ til å sette i gang prosedyrer etter ATM-direktivet (TV-direktivet) for å stanse reklame på norsk TV fra utenlandske spillselskaper uten lisens i Norge?

Begrunnelse

Rapporter fra Lotteri og stiftelsestilsynet la i fjor fram en rapport om penge- og dataspillproblemer i Norge. Den anslår at omlag 20 000 spillere har problematisk spilleadferd og 89 000 er definert med moderat risiko. Spilleproblemer rammer mange flere enn bare spilleren, og har ofte store og alvorlige konsekvenser. Utenlandske spillselskaper bruker omlag 0.5 mrd. kroner på markedsføring av ikke lovlige spill rettet mot det norske markedet via TV reklame på kanaler som sender fra utlandet. Rapporten "Grenselause pengespel " foreslår i sin rapport å igangsette prosedyrer etter ATM direktivet for å stanse slik reklame.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Etter gjeldende pengespillovgivning er det ikke tillatt å markedsføre pengespill i Norge uten norsk tillatelse. Likevel markedsføres det for slike pengespilltilbud på TV-kanaler som sender fra utlandet, særlig Storbritannia, til Norge. Slik markedsføring følger reglene i AMT-direktivet, som legger et senderlandsprinsipp til grunn for regulering. Dette innebærer at TV-kanalene er underlagt reglene i landet hvor de er etablert og sender fra. Kanaler som er etablert i Storbritannia, som for eksempel TV3, er derfor regulert av britisk rett, som tillater markedsføring av pengespill.
AMT-direktivet åpner for en konsultasjonsprosedyre, hvor mottakerlandet kontakter senderlandet med sikte på å oppnå en gjensidig tilfredsstillende løsning. Prosedyren innebærer at Medietilsynet ber britiske myndigheter om å anmode britiske TV-kanaler med sendinger rettet mot Norge om å følge norske regler for markedsføring av pengespill. En ekspertgruppe for pengespill som ble nedsatt av Kulturdepartementet, har nettopp levert rapporten ”Grenselause pengespel – krev ny teknologi ny regulering?”. I rapporten foreslår gruppen bl.a. at AMT-direktivets konsultasjonsprosedyre benyttes som et tiltak for å begrense de utenlandske spillselskapenes virksomhet i Norge.
Som representanten sikker kjenner til sendte statssekretær Mina Gerhardsen sommeren 2013 et brev til den britiske statssekretæren der hun anmodet om et møte for å diskutere problemet med omgåelse av det norske reklameforbudet mot spillreklame. Brevet ble aldri besvart av britiske myndigheter. Som et ledd i departementets oppfølgning av rapporten har jeg gitt Medietilsynet, i samarbeid med Lotteritilsynet, et oppdrag om å vurdere og dokumentere om det foreligger konkrete brudd på norsk regelverk fra fjernsynskanaler etablert i andre EØS-land med sendinger som helt eller hovedsakelig er rettet mot Norge. Dersom det foreligger slike brudd skal Medietilsynet gjennomføre en konsultasjonsprosedyre med senderlandet i henhold til AMT-direktivet.