Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:550 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til skriftlig spørsmål av 29.1.2015 og påfølgende svar fra statsråden. Kan ikke se at jeg har fått svar på de totale kostnadene knytta til endringa av "fritt sykehusvalg" til "fritt behandlingsvalg".
Kan statsråden anslå hvor mye dette totalt sett vil koste og hvor disse midlene skal tas fra?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: For å sikre at pasienter og helsepersonell får god og brukervennlig informasjon om fritt behandlingsvalg, vil jeg samle all informasjon om ordningen på den eksisterende helseportalen, www.helsenorge.no.
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for dagens informasjonstjeneste som består av nettsiden www.frittsykehusvalg.no og en pasientrådgivningstjeneste per telefon. Her finnes informasjon om behandlingstilbud og ventetider. Dette er informasjon som pasienter og helsepersonell også vil ha behov for i den nye ordningen for fritt behandlingsvalg. Helsedirektoratet har også ansvar for nettportalen www.helsenorge.no.
Når vi nå slår sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg til én felles ordning, flyttes derfor nettsidene for fritt sykehusvalg over på www.helsenorge.no. Samtidig forbedres løsningen slik at den blir mer brukervennlig, og slik at oversikt over tilbud og ventetider kobles tettere sammen med informasjon om kvalitet og behandlinger.
Som det er beskrevet i statsbudsjettet for 2015, Prop. 1 S (2014 - 2015), og Prop. 56 L (2014-2015) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg), legges det opp til at Helsedirektoratet skal forvalte fritt behandlingsvalg. Helsedirektoratet har allerede et ansvar for å forvalte flere ulike finansieringsordninger, fristbruddordningen og refusjonsordningen for helsetjenester i andre EØS-land.
I 2014 ble det bevilget til sammen 17 mill. kroner til forberedelser av forvaltning av fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. I 2015 er det bevilget 20 mill. kroner til forvaltning og IKT. Bevilgningen i 2015 vil også komme andre ordninger til gode. Det skal etableres en ny felles informasjonsløsning for flere pasient- og brukerrettigheter i tillegg til fritt behandlingsvalg.
De totale budsjettmessige konsekvensene knyttet til pasientbehandlingen av fritt behandlingsvalgreformen vil i sum avhenge både av hvor mange pasienter som velger å benytte fritt behandlingsvalg og av offentlige sykehus sin evne til å øke aktiviteten utover budsjettert aktivitetsvekst. Det er knyttet usikkerhet til anslagene for 2015 og jeg vil komme tilbake til Stortinget i revidert budsjett 2015 med en nærmere vurdering av beløpene i lys av det videre utredningsarbeidet og eksakt tidspunkt for iverksetting.