Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:576 (2014-2015)
Innlevert: 10.02.2015
Sendt: 10.02.2015
Besvart: 13.02.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): I forbindelse med behandling av endringene i differensiert arbeidsgiveravgift i Stortinget, ble det stilt spørsmål til statsråden under debatten om oppfølging av de berørte kommunene. Kommunene er ennå ikke kompensert for dette dobbeltrekket.
Kan statsråden svare for hvordan han vil følge opp flertallsmerknaden og om hvordan statsråden vil følge opp fylkesmannen som allerede har foretatt et betydelig trekk i skjønnstilskuddet for disse kommunene?

Begrunnelse

Den 9. desember 2014 behandlet Stortinget Innst. 16 S (2014-2015). I den forbindelse ble det stilt spørsmål fra undertegnede om hvordan statsråden ville forsikre seg om at de kommunene som var blitt trukket både i skjønnsmidlene fra fylkesmannen og i basistilskuddet i forhold til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift skulle håndteres. Spørsmålet i debatten ble tatt på basis av et utsagn i Telemarksavisa blant annet fra komitéleder Njåstad og representant Rekanes Amundsen som garanterte for at kommunene Nome, Hjartdal og Drangedal i Telemark ikke skulle bli skadelidende og at fylkesmannen måtte tilbakebetale trekket i skjønnsmidlene. Jf. flertallets merknad i innstilingen: Flertallet ber regjeringen påse at fylkesmennene ikke foretar endringer som medfører stor reduksjon i skjønnstilskuddet for enkeltkommuner fra et år til et annet. Videre ber flertallet regjeringen sikre at fylkesmennene tar særlig hensyn til situasjonen for mindre kommuner
som er sårbare for økonomiske svingninger, og at man unngår å se 2014 og 2015 i sammenheng på en måte som innebærer betydelig reduksjon av skjønnstilskuddet i 2015.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg vil her vise til flertallsmerknad fra kommunal- og forvaltningskomiteen i Innst.16 S (2014-2015):

Flertallet viser til at omleggingen med differensiert arbeidsgiveravgift er provenynøytral for kommunene og i tråd med den praksis som ble fulgt i 2007 og i 2004. I stedet for å trekke for fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift gjennom skjønnsmidlene, er fordelen av redusert arbeidsgiveravgift for 2015 trukket fra rammetilskuddet til de berørte kommunene. Dette skyldes at summen av trekk på fylkesnivå ville ført til en betydelig reduksjon i skjønnsrammen for enkelte fylker. Flertallet viser til at regjeringen derfor har valgt å foreta trekket på de kommunene som nå får avgiftslettelse gjennom et trekk i rammetilskuddet som vises i tabell C i Grønt hefte for 2015. Flertallet viser til at midler til kompensasjon for tidligere endringer av differensiert arbeidsgiveravgift uavkortet er lagt inn i basistilskuddet for fylkesmennenes skjønnsmidler. Regjeringen har imidlertid ikke lagt føringer for fordelingen av midlene i 2015, men bedt fylkesmennene foreta en konkret vurdering av de ulike kommunenes situasjon ved fordeling av skjønnsmidler. Flertallet ber regjeringen påse at fylkesmennene ikke foretar endringer som medfører stor reduksjon i skjønnstilskuddet for enkeltkommuner fra et år til et annet. Videre ber flertallet regjeringen sikre at fylkesmennene tar særlig hensyn til situasjonen for mindre kommuner som er sårbare for økonomiske svingninger, og at man unngår å se 2014 og 2015 i sammenheng på en måte som innebærer betydelig reduksjon av skjønnstilskuddet i 2015. Flertallet ber regjeringen vurdere den økonomiske virkningen av omleggingen for de enkelte kommunene og eventuelt komme tilbake til saken i kommuneproposisjonen/revidert nasjonalbudsjett. Kommunal og moderniseringsdepartementet har i tildelingsbrevet som ble sendt fylkesmennene 11. januar bedt om å få en tilbakemelding på skjønnstildelingen sett i lys av komiteens merknad. For øvrig vil jeg komme tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2016 som legges frem 12. mai 2015.