Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:698 (2014-2015)
Innlevert: 03.03.2015
Sendt: 04.03.2015
Besvart: 11.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Kan forsvarsministeren avklare om dagens situasjon påvirker planene for LST Mågerø?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av langtidsplan for forvaret ble det bestemt at LST Mågerø skulle legges ned og aktiviteten flyttes til Reitan og Sørreisa.
Jeg er kjent med at flyttingen av GIL (generalinspektøren for Luftforsvaret) til Bodø er utsatt til etter 2020. I denne sammenhengen er det også kommet frem informasjon om at nedleggelsen av Mågerø vil bli utsatt/omgjort begrunnet mangel av nødvendig infrastruktur i Bodø.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. mars 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dag Terje Andersen om nedleggelse av Luftforsvarets stasjon Mågerø.
Gjennom Stortingets behandling av Innst. 388 S (2011-2012), jf. Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid, ble det vedtatt at Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned, Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole flyttes fra Mågerø til Sørreisa, og Luftforsvarets programmeringssenter flyttes fra Mågerø til Reitan.
Luftforsvarets stasjon Sørreisa skal videreutvikles til en forbedret og mer moderne kontroll- og varslingskapasitet. Luftforsvarets primære kapasitet innenfor kontroll og varsling skal samles ved Sørreisa, og denne skal være dimensjonert for døgnkontinuerlig drift. Stasjonen er i ferd med å få installert nytt og mer moderne utstyr. Det vil også bli bygget og rehabilitert nødvendige skolebygg og forlegninger på Sørreisa for å ta i mot den økte virksomheten. Det legges opp til at skolevirksomheten flyttes fra Mågerø til Sørreisa sommeren 2016.
Det ble videre vedtatt å etablere et nasjonalt luftoperasjonssenter i tilknytning til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan. Luftoperasjonssenteret er etablert og er en del av generalinspektøren for Luftforsvarets organisasjon, og er operativt underlagt FOH. Luftoperasjonssenteret skal blant annet ha funksjonalitet til å gjennomføre kontroll og varsling ved en eventuell driftsstans ved Sørreisa, og vil gradvis bygges opp med blant annet personell som frigjøres når Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned.
Forsvaret har opplyst at det er et mer omfattende behov for eiendom, bygg og anlegg enn forutsatt for å etablere Luftoperasjonssenteret og Luftforsvarets programmerings-senter på Reitan. Forsvarsstaben har fremmet et forslag til midlertidig løsning som svar på EBA-utfordringene. Dette forslaget er til behandling i Forsvarsdepartementet.