Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:702 (2014-2015)
Innlevert: 04.03.2015
Sendt: 04.03.2015
Besvart: 11.03.2015 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I VG 2.3.15 sier Statsråden at hun gjennom en forskriftsendring vil åpne opp for at NIS-registrerte cruiseskip skal kunne gjøre anløp til flere norske havner.
Mener statsråden med dette at hele den norske cruiseflåten skal få tilgang til NIS-registeret, uavhengig av om de går i fast rute eller ikke, (Color Line, Hurtigruten o.l.)?

Begrunnelse

I VG 2.3.15 kan vi lese at rederen Torstein Hagen ønsker å flagge det nye cruiseskipet "Viking Star" til NIS-registeret med base i Bergen. I følge rederen er dette den første av fire skip som skal flagges inn i NIS-registeret, noe som innebærer at de skal føre norsk flagg og ha hovedsete i Bergen. "Viking Star" skal etter planen døpes av Bergens ordfører 17. mai i år. Isolert sett er dette en god nyhet, men jeg uroer meg over statsrådens uttalelser i den nevnte avisartikkelen, der det står følgende:

"-Det krevde en forskriftsendring som gjør at de kan gjøre anløp til flere norske havner. Vi gjør et unntak for cruiseskip og skal ha det klart til dåpen 17. mai, lover Mæland."

I dag har cruiseskip som går i fast rute mellom norske og utenlandske havner ikke adgang til dette dersom de velger å være NIS-registrert. Ved fast trafikk i norske havner er NOR-registeret riktig register dersom fartøyet skal ha norsk flagg.
Fartsområdeutvalget leverte sin rapport til Statsråden 8.9.14, og utvalgets innstilling viste hvor betent dette spørsmålet er. Et flertall i utvalget gikk inn for å åpne opp for et unntak fra NIS-regelverket når det gjelder Color Line sine to skip som går i fast rute mellom Oslo og Kiel, under forutsetning at det ikke skal gjelde resten av cruiseflåten i fast rute.
Et flertall i utvalget ønsket også at norske myndigheter skulle gjøre en nærmere utredning av handlingsrommet knyttet til om det kan stilles krav om norske lønn- og arbeidsvilkår for aktivitet i norske farvann. Utvalgsarbeidet og deres konklusjoner er et resultat av flere skjøre kompromisser, og dersom man plukker ut enkeltelementer fra innstillingen kan det bidra til stor uro og usikkerhet i den maritime næringen. Jeg ønsker derfor en utdypning fra statsråden på hva den varslede forskriftsendringen går ut på.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått en endring i forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). De foreslåtte endringene medfører at NIS-registrerte cruiseskip gis en viss adgang til å frakte passasjerer mellom norske havner når nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Det er bl.a. oppstilt vilkår om at skipet må anløpe minst to utenlandske havner utenfor Norden og at passasjerene ikke kan kjøpe billetter kun mellom norske havner. Endringen innebærer således ikke at hele den norske cruiseflåten får tilgang til NIS-registeret.
Forslag til endringer har vært på høring, og støttes av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Vårt høringsbrev og innkomne høringsuttalelser er lagt ut på departementets hjemmeside.
I fartsområdeutvalget ble fartsområdet for utenriksferger diskutert, og utvalget foreslo en avgrenset oppmykning av fartsområdebegrensningen slik at passasjerskip som går i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn utenfor Norden kan registreres i NIS.
Endringene som ble sendt på høring og omtalt i intervjuet i VG omhandler som ovenfor nevnt kun cruiseskip, og rokker ikke ved fartsområdeutvalgets kompromiss og tilrådning. Fartsområdeutvalgets anbefalinger er under arbeid i departementet.