Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:733 (2014-2015)
Innlevert: 10.03.2015
Sendt: 11.03.2015
Besvart: 17.03.2015 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Hvor mye penger er så langt brukt på å utrede poseavgiften?

Begrunnelse

I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre ble det bestemt at en poseavgift skulle innføres. Avgiften har vært utredet og ute på høring og skulle etter planen innføres fra 15. mars i år. Nå meldes det fra Høyre at avgiften utsettes og fra FrP at den avlyses.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Arbeidet med å følge opp Stortingets vedtak om innføring av en avgift på plast- og papirposer har hovedsakelig blitt utført av Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Det er ikke bevilget spesielle penger til dette arbeidet og dette er på vanlig måte håndtert innenfor gjeldende budsjettrammer. Oppgaven har vært integrert i det løpende arbeidet. Det er derfor vanskelig å anslå de konkrete kostnadene som har påløpt.
Departementet har fulgt opp stortingsvedtaket om poseavgiften på ordinær måte. Det innebar at Toll- og avgiftsdirektoratet ble bedt om å forberede utkast til høringsdokumenter som skulle forelegges departementet før høringsutsendelsen. Stortinget uttrykte eksplisitt at den nye avgiften skulle bygges opp etter mønster av den danske løsningen. Det bidro til å begrense arbeidet i direktoratet.
Direktoratet forestod høring og gjennomgikk de i overkant av 30 innkomne høringsuttalelsene. Direktoratet oppsummerte så høringsuttalelsene og gjorde en ny vurdering av det foreslåtte regelverket som ble sendt departementet. Arbeidet er som nevnt utført innenfor Toll- og avgiftsetatens gitte bevilgninger.
Utover arbeidet som nevnt over har departementet og direktoratet besvart eksterne henvendelsen om poseavgiften. Det har også blitt gjort forberedelser til innføringen av avgiften i Toll- og avgiftsetatens datasystemer, og det ble utarbeidet utkast til informasjonsrundskriv til de avgiftspliktige.