Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:806 (2014-2015)
Innlevert: 26.03.2015
Sendt: 26.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at barna i barnehagen får kjennskap til og kunnskap om våre kristne høytider i tråd med Rammeplan for barnehager?

Begrunnelse

I rammeplanen for barnehager heter det at i arbeid med spørsmålsstillinger om etikk, religion og filosofi skal barnehagen bl.a. bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Videre heter det at personalet må la den kristne kulturarven komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer og markere andre religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen.
I en uformell ringerunde NRK har gjort til noen av de største barnehagene i Oslo og enkelte andre i resten av landet, viser det stor variasjon i hvordan barnehagen formidler det kristne innholdet i påsken. Det skapes et inntrykk av at mange barnehager dropper det kristne innholdet i påskefeiringen. Det kristne innholdet prioriteres bort til fordel for påskekyllinger og påskeegg.
Dette inntrykket bekreftes av religionsforsker Kari-Mette Walmann. Gjennom det forskningsarbeidet hun har gjennomført er det skapt et inntrykk av at en del barnehagelærere trekker seg unna det spesifikt kristne innholdet som knytter seg til påsken.
Det er bekymringsfullt når en så sentral høytid i vår kristne kulturarv synes å bli så vilkårlig behandlet i en del av de store barnehagene. Kristendommen er en sentral del av vår kulturarv og framstår som en viktig byggestein i vår sivilisasjon.
Om en slik praksis får utvikle seg vil det være helt klart i strid med Rammeplanen for barnehager. Det vil også bidra til å frata barn kjennskap til vår kristne kulturarv som har spilt og fortsatt spiller en sentral rolle i forståelsen av det samfunnet vi har i dag. Det bør derfor være en sentral oppgave for statsråden å sikre at alle barn i barnehagene våre får kjennskap til også denne delen av vår kulturarv.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Det følger av barnehageloven § 7 at barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Dette innebærer at det også er barnehageeier som konkret bestemmer hvordan barnehagedriften skal innrettes og organiseres for å oppfylle regelverket.
Barnehagens formålsbestemmelse (barnehageloven § 1) sier at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Private barnehager kan imidlertid ha en innfallsvinkel til formålsbestemmelsen som samsvarer med religiøs og filosofisk overbevisning. Det er ikke adgang til å unnta seg verdiene i formålsbestemmelsen og deres forankring i menneskerettighetene, men eier gis anledning til å fastsette bestemmelser som et supplement til de grunnleggende verdiene i formålsbestemmelsen. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål, jf. barnehageloven § 1a.
Forskriften om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver gir retningslinjer for det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Det følger av barnehageloven at barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold, dvs. at barnehageeier er gitt en frihet og et stort ansvar i vurderingen av hvordan barnehagen skal følge opp de enkelte delene av rammeplanen. I dette ansvaret ligger også at det er barnehageeiers ansvar å sørge for at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å oppfylle forventningene i lov og rammeplan.
Rammeplanen sier at barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Den etiske veiledningen som barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi, skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis tid og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger.
Det fremgår klart av rammeplanen at barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen, og at barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap både til kristne høytider og tradisjoner og til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen.
I det NRK-innslaget som representanten refererer til, påpeker forsker Kari-Mette Walmann det viktige i at barnehagepersonalet diskuterer hvordan de kan legge til rette for å formidle kunnskap om både kristne og andre relevante høytider i tråd med barnas alder og forutsetninger. Det er forutsatt at dette gjøres i tett samarbeid og forståelse med hjemmet.
Jeg er opptatt av barnehager som gir barn rike erfaringer og anledning til undring og utforsking. Rammeplanen gir ikke detaljerte føringer for innholdet i form av et pensum. Imidlertid ligger det i beskrivelsene av barnehagens innhold og de ulike fagområdene forventninger til hva barn skal få erfare, og til hva dette betyr for personalets ansvar. For at rammeplanen skal fungere godt som styringsdokument, er det en forutsetning med kompetent personale. Denne regjeringen legger derfor stor vekt på å styrke barnehagepersonalets kompetanse, og vi har satt i verk en rekke tiltak for å heve den generelle og den formelle kompetansen hos ansatte på alle nivåer i sektoren. Etter en tid med sterk vekt på kvantitet, settes det nå mye inn på arbeidet med kvalitet.
Det er viktig at det er et bevisst personale i barnehagene som sammen med foreldrene, benytter anledningen ulike høytider gir til å diskutere hvordan de kan legge til rette for arbeidet med rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi og til å håndtere temaet kristne og andre høytider på en god måte. Styringsdokumentene i form av lov og rammeplan er klare. Jeg forutsetter at barnehagene følger opp føringer i lov og rammeplan. Det er en kontinuerlig oppgave å sikre god implementering, og ansvaret for dette ligger hos barnehageeier.