Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:895 (2014-2015)
Innlevert: 22.04.2015
Sendt: 22.04.2015
Besvart: 28.04.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil kunnskapsministeren sørge for at Universitetet i Tromsø (UiT) kan starte opp utdanning for ernæringsfysiologer ved å bevilge de 8 millioner kronene som UiT har søkt om?

Begrunnelse

Ifølge NRK Troms 21. april er Universitetet i Tromsø (UiT) klare til å ta imot 20-25 studenter i ernæringsfysiologi til høsten, men mangler 8 millioner kroner. De ber Kunnskapsdepartementet om bevilgning til dette formålet. Interessen for å ta studiet er stort og behovet for kliniske ernæringsfysiologer er stort i hele landet. UiT har søkt departementet om finansiering til å starte opp studiet der studieplan er utarbeidet av fagmiljøet ved UiT.
14. april reiste undertegnende interpellasjonsdebatt i Stortinget om underernæring av eldre og hva regjeringen gjør for å bedre dagens situasjon der det for ofte rapporteres både om alvorlig systemsvikt og at ernæringsbehandling i helsetjenesten ofte er tilfeldig, ustrukturert og mangelfull.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte blant annet:

"Det er viktig at kommunene og helseforetakene jobber systematisk på ernæringsområdet, og på en målrettet måte tar i bruk verktøyene og kompetansen som finnes, slik at underernærte pasienter og pasienter i ernæringsmessig risiko får riktig og god behandling. Jeg vil følge nøye med på utviklingen. Samtidig er det viktig at ernæring inngår som tema i utdanningene til helse- og omsorgspersonell og at det utdannes nok kliniske ernæringsfysiologer."

Det er i dag mangelfull tilgang på spesialkompetanse i klinisk ernæring i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten er den ofte helt fraværende.
Helsedirektoratet har dokumentert at det fram mot 2020 vil være behov for å øke antall ernæringsfysiologer i helsetjenesten med 700 årsverk. Behovet for utdanningstilbud for kliniske ernæringsfysiologer slik Universitetet i Tromsåø nå kan tilby er med andre ord veldokumentert og stort.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kunnskapsdepartementet har mottatt søknad fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) om midler til oppstart av bachelor- og masterstudium i ernæring. Departementet er også kjent med det dokumenterte behovet for kliniske ernæringsfysiologer.
Siden 2009 er UiT tildelt 130 strategiske studieplasser for å støtte opp under særskilte prioriterte satsingsområder. UiT står fritt til å opprette og nedlegge studietilbud i tråd med institusjonens strategiske profil og samfunnets behov. Styret ved den enkelte institusjon er ansvarlig for å forvalte den samlede rammebevilgningen best mulig og gjøre nødvendige prioriteringer for å nå målene som er fastsatt for institusjonen og sektoren.
Departementet vurderer søknaden fra UiT inn i de ordinære budsjettprosessene. Om det vil bli prioritert midler til studieplasser i ernæringsfysiologi ved UiT i 2016, vil regjeringen komme tilbake til gjennom forslag til statsbudsjett som blir lagt fram for Stortinget i oktober 2015.