Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:913 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 27.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Når den nye Glommakrysningen bygges, hvordan vurderer statsråden betydningen av Rv 22/Rv 111 mellom Hvam i Skedsmo og Sarpsborg som alternativ rute for trafikken mellom Oppland, Hedmark og Romerike og den søndre delen av Østfold og den svenske vestkysten?

Begrunnelse

GPS blir stadig viktigere i sjåførenes reiseplanlegging – både for privatbilister og yrkessjåfører. Dette betyr i enkelte sammenhenger at veitrafikken øker på strekninger som per nå ikke er rustet til å ta mot trafikkøkning – fordi GPS-en antyder at slike veier i en del tilfeller bringer trafikanten raskere fram til målet. Problemer med kø og trafikkork langs godt utbygde strekninger kan videre føre til at trafikkforskyvninger ut på den samme typen veger.
Ett eksempel på dette, er Rv 22/Rv 111 mellom Hvam i Skedsmo og Sarpsborg. Ruta kan i en del sammenhenger framstå som et godt alternativ til E6 gjennom Akershus, Oslo og Østfold.
En god indikasjon på trafikken langs denne ruta er trafikken på Rv 22 gjennom Trøgstad. Det er velkjent at veistandarden mellom særlig Fetsund og Båstad i Trøgstad er dårlig.
Riksveg 22 bygges nå ut med fire felter fra Lillestrøm og nesten fram til Fetsund. I gjeldende NTP er det lagt inn midler til ny Glommakrysning.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det prioritert å starte bygging av ny firefelts bru over Glomma på rv 22 i perioden 2018-2023. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Prosjektet ligger i forlengelsen av ny firefelts veg på strekningen rv 22 Lillestrøm – Fetsund som forventes åpnet for trafikk i desember 2015.
Det er mulig at utbyggingen av rv 22 Lillestrøm – Fetsund kan gjøre at rv 22 og rv 111 blir en litt mer attraktiv rute som alternativ til å kjøre gjennom Oslo. Samtidig har ikke denne vegen en standard som er tilpasset økt næringstransport. Hvis denne ruten skal gis en økt betydning som alternativ rute, er det derfor nødvendig å utbedre vegen på lange strekninger. Det er imidlertid ikke prioritert utbygging av flere strekninger på rv 22 / rv 111 i NTP 2014-2023.
Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med revidering av NTP.