Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:930 (2014-2015)
Innlevert: 30.04.2015
Sendt: 04.05.2015
Besvart: 11.05.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden spesifisere kva tidsrom ho definerer som kort sikt?

Begrunnelse

Under NATO-toppmøtet i Cardiff i fjor haust slo vert det slått fast at alle medlemsland skal forsøke å nå eit forsvarsbudsjett på ei størrelse som svarer til om lag 2 prosent av landa sine bruttonasjonalprodukt (BNP). I 2014 utgjorde forsvarsbudsjettet om lag 1,5 prosent av Noregs BNP.
I eit skriftleg svar til Anniken Huitfeldt skriv forsvarsministeren at det på kort sikt vil være svært krevjande å oppnå ein situasjon der Noreg bruker 2 prosent av BNP på forsvar.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. mai 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om forsvarsbudsjettet og NATOs målsetting om at 2 pst. av brutto nasjonalprodukt (BNP) bør brukes på forsvar.
Forsvarsbudsjettet for 2015 utgjør om lag 43,8 mrd. kroner, inkludert midlertidige bevilgningsøkninger knyttet til kampflyanskaffelsen med baseløsning. Anslag basert på prognoser om fremtidig BNP-vekst viser at dersom 2 pst.-målsettingen skulle vært nådd i 2015, ville dette innebære en budsjettøkning på om lag 15 mrd. kroner. I 2024 vil nødvendig budsjettøkning stige til om lag 30 mrd. 2015-kroner.
Dette viser at en oppnåelse av 2 pst.-målet vil være svært krevende de nærmeste årene, og at det må arbeides for å nærme seg målet gjennom en gradvis styrking av budsjettet over noe tid. Den politiske enigheten fra toppmøtet i Wales innebærer at alle allierte sluttet seg til en målsetting om å bevege seg i retning av 2 pst. av BNP innenfor en tiårsperiode.
Som det er redegjort for i tidligere svar til Stortinget, vil regjeringen legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren våren 2016. Stortingets behandling av denne planen vil være avgjørende, både for den fremtidige innretningen av sektoren og for de økonomiske planforutsetningene som skal legges til grunn for utviklingen på lengre sikt. Det er derfor ikke mulig i dag å vise til en konkret tidsplan for hvordan Norge skal nærme seg NATOs målsetting.
En troverdig oppfølging og etterlevelse av NATOs målsetting vil kreve en vedvarende og tydelig prioritering av Forsvaret i regjering og Storting i kommende planperioder. Regjeringen ønsker å invitere alle politiske partier til å være med på å skape gode og bærekraftige løsninger som bidrar til å sikre et sterkt og moderne forsvar, og vil allerede for 2016 se på mulighetene for ytterligere tiltak for å styrke Forsvarets beredskap og operative evne.