Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:957 (2014-2015)
Innlevert: 08.05.2015
Sendt: 08.05.2015
Besvart: 21.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sørge for at tilbud om gentesting blir mer myndighetsstyrt med klare faglige retningslinjer som forventes fulgt, og hvordan vil i tilfellet statsråden sørge for dette?

Begrunnelse

Blant annet Oslo Universitetssykehus (OUS) har ifølge Dagens medisin tilbudt utvidet gentest (fullsekvensering), til en større gruppe kvinner med bryst- og eggstokkreft, enn det helsemyndighetene ved Helsedirektoratet anbefaler. Fullsekvensering gir risiko for usikre prøvesvar. Feiloppfatning av at en variant kan være en sykdomsgivende genfeil, kan gå utover pasientens øvrige helse og livskvalitet og føre til feilinformasjon til øvrig familie om potensiell risiko for at sykdommen skal gå i arv.
Fagmiljøene etterlyser en avklaring på om det er en målrettet mutasjonstest (hurtigtest) som skal tilbys eller en fullsekvensering av disse to genene som skal tilbys ved nyoppstått brystkreft. Omfanget av testing er også et prioriteringsspørsmål som må ses opp mot nytten av disse testene. Langt de fleste sykdomsgivende mutasjoner i BRCA1 og BRCA2 vil i følge fagfolk oppdages ved en målrettet gentest, mens fullsekvensering gir en mengde funn en ikke vet betydningen av.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Bioteknologiloven regulerer som kjent bruk av genetiske undersøkelser. Videre har Helsedirektoratet gitt nasjonale faglige retningslinjer for gentesting ved brystkreft. Retningslinjene ble nylig justert i tråd med ny kunnskap.
Om og hva slags test som skal tilbys den enkelte vil måtte bero på en medisinskfaglig vurdering av hva som er forsvarlig. I en slik vurdering skal det blant annet legges vekt på faglige retningslinjer. Dersom de faglige retningslinjene fravikes, må dette begrunnes medisinskfaglig.
Jeg er kjent med at det nå foreligger en medisinskfaglig uenighet mellom ulike fagmiljøer om hva slags gentester som bør tilbys kvinner med brystkreft. Helsedirektoratet har som en følge av dette nylig bedt Norsk forening for medisinsk genetikk og Norsk brystcancergruppe om å redegjøre for og begrunne praksis for gentesting av kvinner med brystkreft, innen midten av juni i år. Helsedirektoratet vil på bakgrunn av undersøkelsene vurdere om det er faglige grunner for å foreta nye justeringer av retningslinjene for gentesting av brystkreft.
For øvrig vil regjeringen evaluere Bioteknologiloven. I den forbindelse har Bioteknologirådet fått i oppdrag å reise en bred og offentlig debatt om flere tema som reguleres i bioteknologiloven og å oppsummere denne debatten. Samtidig har Helsedirektoratet fått i oppdrag å gi en oppdatering av den faglige utviklingen på bioteknologiområdet. Resultatene av oppdragene skal leveres departementet innen 14. august i år. Etter dette vil Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide en stortingsmelding med evaluering av bioteknologiloven. Det nærmere tidspunktet for fremleggelse av meldingen vil bli meddelt Stortinget på vanlig måte.