Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:974 (2014-2015)
Innlevert: 13.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 22.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Vil regjeringen gå inn for å lovfeste lokale medvirkningsorgan for ungdom, på lik linje med eldreråd og medvirkningsorgan for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og hva er status for departementets arbeid med utforming av nasjonale retningslinjer for slike medvirkningsorgan?

Begrunnelse

Flertallet av høringsinstansene for NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning, deriblant Barneombudet og Bufdir, gikk inn for både lovfesting av lokale medvirkningsorgan for ungdom og nasjonale retningslinjer for ungdomsråd.
Selv om lag 90 % av kommunene har en eller annen form for medvirkningsorgan for ungdom kom det tydelig fram i NOU 2011: 20 at disse fungerer veldig ulikt og at mulighetene for reell medvirkning er svært ulike fra kommune til kommune.
Lokale representasjonsordninger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er lovfestet i egne særlover. Lovfestingen av eldreråd ble innført i 1991, mens råd eller annen representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne ble lovfestet i 2005. Begrunnelsen for lovfestingen av disse ordningene er at det er i samsvar med viktige demokratiske prinsipper og verdier å ha tiltak som sikrer interessene til grupper som ellers er svakt representert.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Svaret på spørsmålet er utarbeidet i samråd med kommunal- og moderniseringsministeren som koordinerer arbeidet med å samle medvirkningsordningene i kommuneloven.
Medvirkning for barn og ungdom lokalt og regionalt er viktig for demokratiutvikling og for å utvikle barne- og ungdomspolitikken i kommuner og fylkeskommuner. Det er nå igangsatt et arbeid for å samle kommunale medvirkningsordninger i kommuneloven, dvs. eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og medvirkningsordning for ungdom. Det vil bli sendt ut et høringsnotat om medvirkningsordningene i løpet av høsten 2015.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider sammen med berørte departementer for å stimulere kommunene til å ha gode medvirkningsordninger for barn og ungdom. De aller fleste kommuner har i dag medvirkningsordninger som for eksempel barne- og ungdomsråd. En undersøkelse blant alle kommuner i 2009 viste at om lag 80 prosent av kommunene har medvirkningsorgan for ungdom i en eller annen form. Vi vet at disse er svært ulikt organisert og har ulike mandat. Også møtehyppigheten varierer mye fra kommune til kommune. Situasjonen i fylkeskommunene er i hovedsak som for kommunene. Organisering og mandat varierer. Det er kun en fylkeskommune som i 2015 oppgir å ikke ha et medvirkningsorgan for ungdom.
Detaljerte regler for de enkelte ordningene fastsettes i forskrift. Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er i dag lovfestet. Det vil bli foreslått at kommunene fortsatt skal pålegges å ha disse to medvirkningsordningene. Når det gjelder en medvirkningsordning for ungdom foreslås det at dette skal være en frivillig ordning. Dersom en kommune ønsker å ha en slik medvirkningsordning må den følge det regelverket som skal lages for denne medvirkningsordningen.