Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:993 (2014-2015)
Innlevert: 19.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 28.05.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å få saken ferdigbehandlet og oversendt Randsfjordforbundet og når vil dette endelige reglementet for regulering av Randsfjorden foreligge?

Begrunnelse

Randsfjordsforbundet er et felles organ for kommunene rundt Randsfjorden. I 2003 søkte forbundet om endelig fastsettelse av manøvreringsreglement for Randsfjorden. Dette skulle opprinnelig vært gjort fem år etter at det etablerte reglementet ble fastsatt i 1995. Foreningen for Randsfjordens Regulering har etter purring til NVE fått oppgitt at det er gjort tilleggsutredninger i Randselva og Randsfjorden i perioden 2008-2011. I 2013 ble disse oversendt NVE, men saken er etter 12 år enda ikke ferdig behandlet. NVE melder at de har prioritert konsesjonsbehandling av fornybar energi. Selv om det er viktig å oppfylle mål om økt produksjon av fornybar energi, må man kunne forvente en kortere saksbehandlingstid enn 12 år for fastsettelse av endelig manøvreringsreglement for Randsfjorden. Dette handler om å gi de reguleringsansvarlige gode verktøy for å ta riktige og viktige grep for å sikre miljøet og allmennhetens interesser.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Foreningen til Randsfjords regulering (FRR) fikk ved kgl.res. 12. januar 1995 tillatelse til fortsatt regulering av Randsfjorden i samsvar med St.prp. nr. 59 (1993-94). I manøvreringsreglementets post 2 er det gitt bestemmelse om at reglementet skal tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 5 år. Ved brev av 07.06.02 ba NVE FRR utarbeide en rapport som redegjorde for manøvreringspraksisen og erfaringer siden reglementet ble fastsatt. Rapporten ble, sammen med søknad om endelig fastsettelse av manøvreringsreglementet, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i august 2004. Det ble her foreslått noen endringer i det gjeldende manøvreringsreglementet.
Flere høringsinstanser påpekte at rapporten var for dårlig til å kunne ta stilling til endelig fastsettelse av reglementet, og at det var behov for miljøfaglige utredninger av reguleringens konsekvenser. På bakgrunn av høringsuttalelsene ble det derfor i brev fra NVE til FRR av 13.12.04 krevd tilleggsutredninger. Det ble utført miljøfaglige undersøkelser i Randselva og Randsfjorden i perioden 2008 – 2011. Sluttrapportene ble oversendt NVE i desember 2013, sammen med en oppsummering fra FRR og forslag til justert manøvreringsreglement. Rapportene fra de miljøfaglige undersøkelsene og FRRs forslag til justert manøvreringsreglement sendes nå på begrenset høring til berørte parter før NVE utarbeider innstilling for oversendelse til OED for sluttbehandling.
Randsfjordforbundet har etter hva jeg har fått opplyst purret på saken overfor NVE i januar i år. NVE opplyser at Randsfjordforbundet fikk en statusoppdatering i brev i februar.
Jeg har forståelse for at man fra lokalt hold nå er utålmodige for å få fastsatt et endelig reglement. NVE er oppmerksom på at saken ønskes sluttbehandlet så raskt som mulig. Jeg kan ikke angi nøyaktig tidspunkt for når innstillingen fra NVE oversendes departementet, men både NVE og OED vil behandle denne saken så raskt som mulig innenfor de prioriteringer som til enhver tid må gjøres i konsesjonsbehandlingen blant annet for å bidra til at Norges fornybarforpliktelser kan oppfylles.