Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:999 (2014-2015)
Innlevert: 20.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 26.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til spørsmål i februar 2014 der det ble etterlyst fortgang i avklaring på hvilke vitnemål som skal gjelde for elever som tar TAF-opplæring. Utdanningen som er rettet mot teoristerke elever som ønsker å kombinere yrkesfag med studiekompetanse er ettertraktet i arbeidslivet. Et nytt kull skal nå ha vitnemål uten at kravene er avklart. Dette går utover ungdommenes mulighet til å søke høyere utdanning.
Når vil statsråden sørge for å avklare krav til TAF-vitnemål og at TAF tilbudet blir en del av tilbudsstrukturen?

Begrunnelse

Viser til skriftlige spørsmål om samme problemstilling som ble besvart av ministeren 05.02.2014 og 19.02.2014. Kunnskapsministeren svarte den gangen at han ville vurdere nærmere om det fremover bør være mulig å utstede ulike former for TAF-vitnemål i forbindelse med utarbeiding av sentrale rammer for TAF. Det har dessverre ikke skjedd noe og et nytt kull nærmer seg avslutning av opplæringen og skal ha vitnemål.
Et eksempel på konsekvensene er at en av elevene som manglet ett av fire realfag ikke kom inn på NHH, men fikk beskjed om at det var likegyldig om det siste faget var realfag. Hun ville fått plass også om hun hadde fullt opp med et fem timers samfunnsfag.
Skolene som gir TAF opplæring opplever at de ikke får bistand til å avklare hvor grensene går for TAF, både når det gjelder type fag og timetall.
Det er fortsatt ikke avklart hvor mange realfag som SKAL være med, eller om det er krav om realfag? Hva er det "korrekte" timetall på TAF? Og hvordan skal TAF defineres? Årets eksempelvitemål for TAF har fjernet linjen som beskrev at de har fullført studiekompetanse. Nytt i år er at det er lagt til at det er en forsøksordning.
TAF-opplæringen er svært etterspurt av næringslivet og et attraktivt tilbud til ungdommer som ønsker å kombinere fag og studiekompetanse. Etter så mange år burde man få på plass en formalisering av TAF opplæringen slik at ungdommene er sikret et vitnemål som de kan bruke videre, og forutsigbare rammer for hvilke fagkombinasjoner som kvalifiserer til videre høyere utdanning.
TAF er heller ikke lagt inn i tilbudsstrukturen. Det er viktig for å sikre lik rett til opplæring.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Enkelte fylkeskommuner tilbyr opplæringsløp betegnet som TAF (Tekniske og allmenne fag) eller YSK (Yrkes- og studiekompetanse) som gir både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse. Dagens TAF-elever får vitnemål for beståtte TAF-løp, og begge kompetansene skal da fremgå av vitnemålet. Kravene til vitnemål er klare. Minimumskravet er fullført og bestått fagbrev og de fagene som inngår i kravet til generell studiekompetanse. Det er ikke krav om programfag i realfag. Som jeg viste til i mitt svar i februar 2014, sendte Kunnskapsdepartementet i 2011 ut et forslag til sentrale rammer for organisering av TAF-tilbud på høring. Noen av høringsinstansene ga da uttrykk for at de foreslåtte rammene ville hindre en videreføring av enkelte lokale tilbud, og det ble besluttet at det skulle arbeides videre med fremtidige rammebetingelser. Innspillene fra høringen om TAF ble tatt med i arbeidet med Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Departementet viste der blant annet til at fylkeskommunene opplever at dagens fag- og timefordeling gjør det vanskelig å gi elevene tilpassede opplæringsløp. På denne bakgrunn er det nå hørt et forslag om å innføre større fleksibilitet i fag- og timefordelingen, og dette vil bli fastsatt i løpet av juni 2015. Fylkeskommunen skal kunne legge fag på andre trinn enn det som følger av fag- og timefordelingen og vil dermed få større handlingsrom til å utvikle opplæringsløp som er mer tilpasset lokale forutsetninger og behov.
Jeg vil også vurdere om det er andre endringer av regelverket som er nødvendig for å skape gode, sentrale rammer for TAF-opplæring. Samtidig vil jeg understreke at det allerede i dag er anledning til å utvikle TAF-løp lokalt. Jeg mener at slike lokalutviklede tilbud utgjør et verdifullt supplement til ordinære løp.