Skriftlig spørsmål fra Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1008 (2014-2015)
Innlevert: 21.05.2015
Sendt: 22.05.2015
Besvart: 02.06.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Astrid Aarhus Byrknes (KrF)

Spørsmål

Astrid Aarhus Byrknes (KrF): Det foregår for tida svært mange utgreiingar og tunge endringsprosessar i det norske forsvaret. I sum vil dei leie fram til beslutningar som kjem til å endre forsvaret grunnleggjande, med konsekvensar for lang tid.
Kven ivaretek heilskapen i alle desse prosessane, og korleis?

Begrunnelse

Omfanget av pågåande utgreiingar og endringsprosessar i forsvarssektoren er for tida stort. Dei omfattar mellom anna endringar i Lov om personell, ny ordning for militært personell (befalsordning), tiltak etter McKinsey-rapporten, Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR), NSM sikkerhetsfaglig råd, realiseringa av ekspertgruppe for Forsvaret av Norge sin rapport «Et felles løft», etableringa av ein ny etat for materiell og materiellinvesteringer og ikkje minst den grunnleggjande utfordringa – samanhengen mellom forsvarsstruktur og kapasiteter, oppgåver, bemanning og trening samt økonomiske ressursar. Det er viktig at heilskapen i dette kjem klart fram for besluttande organ i forsvarssektoren, regjering og Stortinget.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. mai i år med spørsmål fra representanten Astrid Aarhus Byrknes om ivaretakelse av helheten i arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Som Stortinget tidligere er informert om i Prop. 1 S (2014-2015), tar regjeringen sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2016. Regjeringen vil i denne fremme forslag om en helhetlig plan for forsvarssektorens utvikling, som presenterer langsiktige forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå for forsvarssektoren, samt angir fremtidig innretning av Forsvaret med tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Kombinasjonen av endringer i omverdenen, mangeårige utfordringer knyttet til Forsvarets operative evne, vår evne til å utnytte ny teknologi og stramme økonomiske rammer, gir oss et krevende utgangspunkt. Det er derfor nødvendig med en bred gjennomgang av forsvarssektoren og å se på behovet for potensielt omfattende endringer. Det pågår det en rekke utredninger i Forsvarsdepartementet innenfor tematisk relevante områder, i tillegg til de utredningene som representanten viser til i sitt brev. Til sammen vil alle bidrag, interne og eksterne, utgjøre grunnlaget for den helhetlige langtidsplanen regjeringen skal legge frem for Stortinget. Regjeringen vil underveis i prosessen legge til rette for at alle interessentgrupper får anledning til å fremme synspunkter og innspill. Det vil også bli lagt til rette for hørings- og dialogmøter med berørte kommuner og fylkeskommuner, tjenestemanns-organisasjoner og andre interessenter.