Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1009 (2014-2015)
Innlevert: 21.05.2015
Sendt: 22.05.2015
Besvart: 29.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Under justiskomiteen besøk på Politihøyskolen 12. mai ble det opplyst at PHS har under utarbeidelse et felles undervisningsopplegg for kontrolletatene og politiet i kampen mot økonomisk kriminalitet, jamfør også PHS nettsider.
Hva er status for dette arbeidet, og kommer dette tiltaket i tillegg til de 22 tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politihøgskolen startet utviklingen av studiet tidlig i 2015, og det planlegges med at første studentkull tas opp våren 2016. Studiet vil i første omgang bli tilbudt Skatteetaten, Toll- og avgiftsetaten, Finanstilsynet, NAV, Arbeidstilsynet og politiet inklusive særorganer og påtalemyndigheten. Politihøgskolen arbeider nå med utkast til studieplan, og vil til høsten lyse ut stillinger og foreta ansettelser av fagpersonell som skal drive studiet.
En ny felles opplæring for kontrolletatene og politiet innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet er et tiltak fra Regjeringen som kommer i tillegg til strategien mot arbeidslivskriminalitet. Særlig tre mål er viktige for studiet: For det første skal det gi et kompetanseløft for kontrolletatene innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet. For det andre skal det bidra til å styrke samarbeidet mellom kontrolletatene og politiet. Endelig skal studiet bidra til økt gjennomføringskraft for tiltak i strategien mot arbeidslivskriminalitet, og de tiltak regjeringen legger frem i sitt arbeid for å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet i 2015.