Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1034 (2014-2015)
Innlevert: 28.05.2015
Sendt: 28.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Kan helseministeren garantere at Kongsberg sykehus bevarer sine akutte funksjoner minimum slik de er i dag, og at et nytt sykehus i Drammen ikke innebærer ytterligere nedbygging av akutthjelpen på Kongsberg?

Begrunnelse

Høyres begrunnelse lokalt for å opprettholde Kongsberg sykehus som fullverdig lokalsykehus ble presentert i Laagendalsposten 27.01-14 og inneholder blant annet dette:

"Beliggenhetsmessig ligger Kongsberg Sykehus i utkanten av Buskerud, mens Ringerike-, Drammen-, og Asker og Bærum sykehus ligger i ganske kort avstand til hverandre og sykehusene i Oslo. Ved at det skal bygges ny Ringeriksbane og ny vei, vil reisetiden mellom disse sykehusene, og sykehusene i Osloområdet kortes ned betraktelig i forhold til i dag. Det er derfor ingen logikk i at styret i Vestre Viken vil legge ned akuttfunksjoner ved Kongsberg og flytte disse til Drammen."

Videre: "Fremtidens forventede vekst i behov for spesialiserte sykehustjenester tilsier at sykehuskapasiteten i Buskerud og Osloområdet bør bygges opp og ikke ned slik Idefaserapporten legger opp til. Dagens ventelister for å komme til undersøkelse og deretter behandling er altfor lange, og medfører store belastninger for pasientene, og økonomiske belastninger for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Å legge ned akuttfunksjoner og andre funksjoner ved Kongsberg Sykehus vil ikke bidra til å møte pasientenes behov for rask diagnostisering og behandling, snarere det motsatte."

På Buskerud Høyres Helseblogg skriver Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen følgende: "Høyre har også sagt at Kongsbergs Sykehus etter at nytt sykehus er realisert skal inneholde spesialisthelsetjenester. Eksempler på dette er ortopedisk dagkirurgi, spesialistpoliklinikk, røntgen òg dialyse. Regjeringserklæringen har også slått fast at inntil en nasjonal helseplan med sykehusstruktur foreligger, skal ikke akutt- og fødetilbud nedlegges."

I Bent Høies sykehustale den 7. januar i år uttaler han følgende: "Hvis vi beslutter at alle akuttmottakene skal ha hele bredden av indremedisin, kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet, så vil det kreve at pasientgrunnlaget er stort nok til at ressursene brukes fornuftig, og at ferdigheter og kompetanse opprettholdes. For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag".

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Både medisinen og samfunnet utvikler seg. Det gir muligheter, men også utfordringer som får innvirkning på små og store sykehus. Utviklingen stopper ikke, men den kan styres, og vi som politikere må tørre å ta en åpen diskusjon om dette.
I mitt arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan, vil jeg vurdere ulike modeller for framtidig sykehusstruktur. For å innlede til en åpen debatt presenterte jeg allerede i min sykehustale 7. januar tre ulike modeller for akuttsykehus. Disse modellene vil bli nærmere belyst i planen.
Den faglige utviklingen både nasjonalt og internasjonalt viser at kirurgien spesialiseres og sentraliseres til færre og større sykehus. Dette må vi ta hensyn til når vi planlegger framtidens struktur. Norge er et langstrakt land. Å opprettholde vår desentraliserte sykehusstruktur for at flest mulig skal få behandling der de bor er også en viktig målsetting.
I min sykehustale brukte jeg befolkningsgrunnlag som ett av flere kriterier som kan brukes for å definere ulike typer akuttsykehus. Det kan aldri bli det eneste. I vårt land må vi også ta hensyn til geografi, vær og fremkommelighet når vi tenker akuttberedskap.
Alle sykehus vil i fremtiden være avhengig av å jobbe sammen, i nettverk. Det gjelder regionsykehusene, store sykehus som Drammen og mindre sykehus som Kongsberg. Det er et resultat av den medisinske utviklingen. Avansert behandling krever høyspesialisert teamarbeid. Annen behandling, som tidligere var avansert og sentralisert, er nå blitt enklere og kan utføres selv på de minste sykehusene.
Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli lagt fram for Stortinget nå i høst. Det er med bakgrunn i Stortingets beslutninger norske sykehus skal utvikles. Dette gjelder også for sykehusene i Drammen og Kongsberg.