Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1104 (2014-2015)
Innlevert: 10.06.2015
Sendt: 11.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Skattefunn er et viktig virkemiddel for bedrifter som driver med innovasjon og forskning, og som gjør at de får igjen deler av utviklingskostnadene på skatten. I et oppslag på E24 den 22.5.15 fremstilles det som at Skattefunn deler ut millioner til næringslivet uten at noen kontrollerer sannhetsgestalten i søknadene.
Ser næringsministeren et behov for å se nærmere på dette, og i så fall hvordan?

Begrunnelse

Skattefunn er et viktig virkemiddel. Næringslivet er godt fornøyd med ordningen, og det har også vært et tverrpolitisk ønske å satse på Skattefunn. I et oppslag i E24 den 22.5 fremgår det at så mye som 77 % av søknadene i gjennomsnitt er blitt godkjent, men at myndighetene ikke foretar noen systematisk kontroll eller sjekk av om bedriftene om søkerne faktisk gjør det de sier de skal gjøre. I artikkelen vises det til at dette er en tillitsbasert ordning, og bedriftene selv er juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er foretakene selv som velger ut prosjekter og som søker om godkjennelse hos Forskningsrådet. Forskningsrådet godkjenner at prosjektene er et FoU-prosjekt i tråd med Skattefunnforskriften. Skattemyndighetene kontrollerer i tilknytning til ligningsbehandlingen at de oppgitte kostnadene er fradragsberettigede etter skatteloven kapittel 6, og at kostnadene er tilknyttet et godkjent prosjekt. Skattemyndighetene kontrollerer også at samlet støtte til foretaket ikke overstiger grensene i henhold til statsstøtteregelverket. Foretakene er ansvarlige for at den informasjonen de gir til Forskningsrådet og Skatteetaten er riktige. Evalueringen av Skattefunn fra 2008 viser at dette er en ordning som bidrar til at foretakene investerer mer i forskning enn hva de ellers ville ha gjort, og at dette bidrar til økt innovasjonstakt i foretakene. Foretakene melder gjennom brukerundersøkelser at Skattefunn er en enkel og ubyråkratisk ordning å bruke. Det er særlig viktig for små og mellomstore bedrifter. Jeg er imidlertid opptatt av at ordningen skal virke etter hensikten. I Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 varslet regjeringen at den ønsker å evaluere de siste års utvidelser i Skattefunn. Evalueringen skal vurdere måloppnåelse og innretningen av støtten. I forbindelse med denne evalueringen vil jeg også vurdere om det er behov for å se nærmere på spørsmålet om misbruk av ordningen.