Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1183 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): 8. mai 2015 valgte regjeringen å nullstille det regionale areal- og transportsamarbeidet i Buskerudbyen fra Lier til Kongsberg, igangsatt under forrige regjering. Det har skapt usikkerhet rundt realismen i å få til en helhetlig satsing på miljø og framkommelighet, med vei, kollektivtransport, gang- og sykkelveier.
Hva vil nå skje med de viktige prosjektene for videre byutvikling i Drammen og regionen for øvrig, som var forutsatt å inngå som en del av Buskerudbypakke 2, men som statsråden ser ut til å ha satt strek over?

Begrunnelse

I statsrådens pressemelding og brev datert 8. mai 2015 om veien videre for samferdselssatsing i Buskerudbyen og hovedlinjer for videreutvikling av transportnettet i Buskerud, brukes det begreper som en eventuell bypakke for Buskerud, der statens bidrag i hovedsak vil omfatte ny Strømsåstunnel på E-134 og utvikling av jernbanen mellom Drammen og Hokksund. Andre viktige prosjekter som tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud (i sin tid definert som en del av E-134), nytt kryss på Bangeløkka og nytt kryss og ny jernbanestasjon ved Brakerøya nevnes ikke. Sistnevnte er en forutsetning for realisering av nytt sykehus med byggestart 2017 og ferdigstillelse 2022. Det har vært forutsatt at disse tre prosjektene skulle inngå som deler av henholdsvis E-134, Rv 23 og E-18. Det ser utfra statsrådens brev ikke lenger ut til å være tilfelle. Et helt nødvendig kollektivløft med hyppigere avganger, infrastruktur til buss og bybane og midler til Drammen kommunes planer for et sammenhengende sykkelnett og trygge skoleveier nevnes heller ikke. Dette er helt nødvendige tiltak for å sikre en fortsatt satsing på miljøvennlig byutvikling i Drammen og nabokommunene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens vegvesen har med bistand fra bl.a. Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for en eventuell Buskerudbypakke 2. KVUen har vært sendt til høring blant berørte miljøer lokalt, høringen ble gjennomført av Statens vegvesen. KVUen har også vært underlagt ekstern kvalitetssikring KS1. Saken har deretter vært behandlet i regjeringen.
Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å skulle påstå at regjeringen i sin behandling av saken har valgt å nullstille det regionale areal- og transportsamarbeidet i Buskerudbyen fra Lier til Kongsberg, slik det gjøres i spørsmålet. Regjeringens beslutning åpner tvert i mot for at den geografiske avgrensningen for Buskerudbysamarbeidet legges til grunn for en eventuell bymiljøavtale for Buskerudbyen på et senere tidspunkt, da krav til arealdisponering og jernbanen vil inngå her. Det samme geografiske området ligger også til grunn for belønningsavtalen med Buskerudbyene.
Det er imidlertid riktig at regjeringen gjennom sin behandling av saken har valgt å avgrense det geografiske området for en eventuell bypakke i Buskerudbyen (Buskerudbypakke 2) til å skulle ligge innenfor bybåndet som strekker seg fra Lier til Hokksund. Regjeringen har ikke funnet grunnlag for å kunne tilrå en bompengepakke som geografisk skal favne om hele Buskerudbyen. Hovedårsaken til dette er at området er for sammensatt av byområder og bygd.
Regjeringen har ikke tatt stilling til konkret utforming av en eventuell bypakke i Buskerudbyen. Da det er opp til lokale myndigheter å skulle initiere bypakker, ligger saken derfor nå til videre oppfølging hos lokale myndigheter. Det er imidlertid lagt til grunn at større statlige riksvegtiltak i en eventuell bypakke begrenses til å omfatte E134 Strømsåstunnelen.
Regjeringen har gjennom sin behandling av saken videre lagt til grunn:

-Planer i Nasjonal transportplan 2014-2023 om bompengeinnkreving knyttet til konkrete vegprosjekter fastholdes.
-Prosjektene Rv23 Dagslett – Linnes – E18 inkl. kryss med E18 i Røyken og Lier og E134 Damåsen – Saggrenda i Kongsberg håndteres som separate prosjekter med egne bompengeopplegg. Regjeringen har for kort tid tilbake lagt frem for Stortinget forslag til rammer for utbygging og finansiering av prosjektet Rv23 Dagslett – Linnes, jf. Prop. 146 S (2014-2015). I tillegg har regjeringen også lagt frem for Stortinget forslag til rammer for utbygging og finansiering av E134 Damåsen – Saggrenda i Kongsberg. Jeg viser her til Prop. 49 S (2014-2015).
-I første omgang er det aktuelt med tiltak for jernbane på strekningen mellom Drammen og Hokksund. Jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg skal utredes nærmere før det vil være aktuelt med ordinær planlegging, og jeg vil her få påpeke at Samferdselsdepartementet nylig har gitt Jernbaneverket et eget utredningsoppdrag for strekningen Hokksund-Kongsberg.

Jeg mener at regjeringen gjennom sin behandling av saken har lagt til rette for en god håndtering av de areal- og transportmessige utfordringene som Buskerud forventes å ville møte i fremtiden.
Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i den beskrivelsen som stortingsrepresentant Christoffersen gir gjennom sitt spørsmål.