Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1184 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden snarlig avklare om fulltidstjeneste ved øyeblikkelig- hjelp enhet i kommunene (KAD-senger) blir tellende til spesialitet i allmennmedisin slik Helsedirektoratet har foreslått, slik at rekruttering til døgnenheter for øyeblikkelig hjelp, som blir lovpålagt fra 1.1.16, kan sikres?

Begrunnelse

Fra 1.1.16 skal alle kommuner være i gang med sine tilbud til øyeblikkelig hjelp døgnenheter. I de store byene vil dette bli store enheter, for eksempel vil tilbudet i Bergen romme hele 34 senger. Det er viktig for kvaliteten i tilbudet at en klarer å rekruttere kompetent lege - og sykepleiebemanning. I dag meritterer ikke fulltids arbeid på øyeblikkelig hjelp enhet til noe for leger. Helsedirektoratet leverte 1.12.14 forslag til ny spesialiststruktur i samfunns- og allmennmedisin til HOD (IS-2139). Helsedirektoratet foreslår i rapporten at tjeneste i full stilling ved sykehjem, KAD, legevakt mm skal kunne telle med inntil 2 år til spesialiteten allmennmedisin. Helsedirektoratet venter på departementets svar på rapporten.
Siden tilbudet for øyeblikkelig hjelp døgnsenger er lovpålagt fra 1.1.16, haster det nå med å få avklart om helsedirektoratets forslag vil bli fulgt opp av regjeringen, slik at en klarer å rekruttere kompetent fagpersonell til slike avdelinger.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er riktig som representanten Toppe skriver at Helsedirektoratet i sitt innspill til ny spesialiststruktur for samfunns- og allmennmedisin har foreslått at fulltids arbeid ved kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud bør være meritterende for begge spesialitetene. Dette var ett av mange innspill til ny spesialiststruktur for leger som er til vurdering.
Når det gjelder spørsmålet om hva som skal være meritterende for spesialister i allmenn-medisin, har Helsedirektoratet allerede klargjort i et brev av 8. januar i år at tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen (KAD) i kombinasjon med minst 50 % kurativ virksomhet i åpen uselektert allmennpraksis gjøres tellende til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin som tjeneste innen «andre allmennmedisinske arbeidsområder».
I sin begrunnelse la Helsedirektoratet særlig vekt på nettopp hensynet til rekruttering. Tjeneste i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud vil som følge av dette være meritterende for spesialistutdanningen i allmennmedisin.