Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1248 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hva er forventet innkrevingskostnad pr. passering i Helgelandspakke Sør?

Begrunnelse

Viser til prop. 148 S.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Prop. 148 S (2014-2015) er det lagt til grunn en samlet årsdøgntrafikk gjennom de tre bomstasjonssnittene på 5 130 kjøretøy i 2016, som er første år med bompengeinnkreving. Dette gir totalt 1 872 450 kjøretøy gjennom de tre bomstasjonssnittene i løpet av året. Med årlige innkrevingskostnader på 11 mill. kr, blir kostnaden per passering 5,87 kr. Forventet trafikkvekst gir en gradvis reduksjon i kostnadene til 5,40 kr per passering i 2030 som er siste år med bompengeinnkreving. Begge beløpene er i 2015-prisnivå.
Regjeringen er svært opptatt av at så lenge bompenger er en del av vegfinansieringen, så skal en større andel gå til vegbygging og en lavere andel gå til finansierings- og administrasjonsomkostninger. Regjeringen har derfor fremmet en veg- og bompengereform, som Stortinget behandlet i juni 2015. Jeg merket meg at Senterpartiet i stortingsdebatten hadde en kritisk tone til flere av reformens viktige virkemidler for å kutte bompengekostnadene for bilistene. Regjeringen har også fått gjennomslag for å fjerne en rekke bomstasjoner med høye driftskostnader pr bilpassering. I bompengepakken for Helgeland Sør sørget vi for at økte statlige bidrag dekket mesteparten av kostnadsveksten som prosjektet opplevde fra tidligere planfase frem til endelig stortingsvedtak.