Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1268 (2014-2015)
Innlevert: 05.08.2015
Sendt: 06.08.2015
Besvart: 14.08.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Kan statsråden bekrefte at han husker at dette skjedde?

Begrunnelse

I Stoltenberg-regjeringens fremlagte budsjett for 2014 (Prop.1 S (2013-2014)) lå det inne 241 mill. kroner til opptrapping til to barnehageopptak i året, noe som tilsvarer 2870 ekstra barnehageplasser. I tillegg til å kutte ut denne opptrappingen på 2870 plasser kuttet regjeringen ytterligere 344 mill. kroner til barnehager, tilsvarende 4090 plasser, i sin tilleggsproposisjon med endringer i statsbudsjettet. Tilsammen kuttet altså Solberg-regjeringen 6960 barnehageplasser sammenlignet med budsjettet fra Stoltenberg-regjeringen som lå til grunn.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Under Høyre- Frp-regjeringen har det alt i alt blitt bevilget midler slik at kommunene kan bygge flere barnehageplasser. Regjeringen er dermed i gang med å levere på Sundvolden-plattformens punkt om å legge til rette for at kommunene kan ha et mer fleksibelt barnehageopptak. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 reverserte Høyre-Frp-regjeringen forslaget fra Stoltenberg II-regjeringen om å starte opptrappingen til to opptak. Forslaget fra Stoltenberg II-regjeringen om å bevilge 241 mill. kroner til om lag 2 900 plasser ville bare dekket 1/7 av de årlige utgiftene ved full opptrapping til to opptak i året. Vi ønsket å prioritere annerledes og valgte derfor å reversere dette forslaget.
Gjennom budsjettavtalen med Venstre og Krf om budsjettet for 2014 ble kontantstøtten for ettåringer økt fra 5 000 til 6 000 kroner per måned. Siden økt kontantstøtte øker den relative prisen for en barnehageplass ble det lagt til grunn at færre ettåringer ville begynne i barnehage. Vi la til grunn at etterspørselen etter barnehageplasser ville bli redusert med om lag 4 100 plasser, og trakk derfor ut 344 mill. kroner av rammetilskuddet til kommunene. Da Stoltenberg II-regjeringen økte kontantstøtten for ettåringer i 2012, ble det på tilsvarende vis anslått at etterspørselen ville bli redusert med om lag 2 000 plasser.
Metoden som ble benyttet for å anslå effekter av endringer i kontantstøtten og foreldrebetaling i perioden 2012-2014, viste seg å ha svakheter som gjorde at det ble lagt til grunn for sterke etterspørselseffekter. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2014 vedtok derfor Stortinget å øke rammetilskuddet til kommunene med 175 mill. kroner. Midler til om lag 2 000 plasser ble dermed lagt tilbake i kommunerammen.
Sammen med Venstre og Krf bidro regjeringspartiene i budsjettet for 2015 til at det ble bevilget 333 mill. kroner for å legge til rette for et mer fleksibelt opptak. Helårseffekten i 2016 utgjør 729 mill. kroner. Satsingen legger til rette for etablering av om lag 3 400 nye barnehageplasser. Regjeringen følger med dette opp målet i Sundvolden-plattformen om å arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket.