Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1326 (2014-2015)
Innlevert: 19.08.2015
Sendt: 20.08.2015
Besvart: 28.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for at Justisdepartementet skal utøve eierrollen overfor DSB på en forsvarlig måte, samt sikre at DSB utnytter ressursene på en effektiv måte?

Begrunnelse

I Riksrevisjonen Dok. 3:7 (2014-215) står det:

"Justis- og beredskapsdepartementet stiller ikke tydelige krav til ressursutnyttelse i DSB, og etterspør i liten grad rapportering om dette. Departementet har heller ikke informasjon om ressursutnyttelse fra evalueringer av DSBs virksomhet. Når heller ikke DSB har nødvendig oppmerksomhet rettet mot effektiv ressursbruk, innebærer dette at departementet i liten grad har mulighet til å vurdere om DSB utnytter ressursene effektivt."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er gjort flere endringer i departementets styring og oppfølging av DSB etter regjeringsskiftet. Jeg har organisert samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i departementet i egen kjede for at en skal se sammenhenger og tenke på tvers av avdelinger og fagområder i departementet. Det er gjennomført en omorganiseringsprosess med sikte på å bedre virksomhetsstyringen av DSB, og sikre et enda høyere faglig nivå på styring og hendelsesorientering. Antall mål for justis- og beredskapssektoren er vesentlig redusert, og målene er formulert som klare endringsmål. Tildelingsbrevet for DSB i 2015 er endret ved at antall styringsparametre og rapporteringspunkter er redusert. I den forbindelse ble det foretatt en ryddejobb i tildelingsbrevet til DSB ved at det er et tydeligere skille mellom hva som er styringsparameter og hva som er en oppgave/aktivitet for direktoratet, samtidig som departementet har utviklet styringsparametere som sier noe om grad av måloppnåelse for de prioriterte målene. I 2015 gjennomføres det tre etatsstyringsmøter med direktoratet, i tillegg til at jeg har fem faste møter med DSBs ledelse.
Når det gjelder DSBs virksomhetsstyring og ressursdisposisjon, ønsker jeg å understreke at det er opp til hver enkelt virksomhet og virksomhetsledelse selv å prioritere innenfor de rammene som er gitt. DSB har formidlet at de har anskaffet et eget ledelsesverktøy som letter styringen og kontrollen, og i større grad legger opp til systematiske risikovurderinger på lavere nivå i virksomheten. Tildelingsbrevet til DSB sammen med instruks legger rammene for det departementet forventer at DSB leverer på, samtidig som departementet i ordinære styrings- og budsjettprosesser følger opp ressursbruken. I den videre styringsdialogen vil jeg følge opp forventningene om effektiv ressursbruk, og god mål og resultatoppnåelse.