Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1348 (2014-2015)
Innlevert: 25.08.2015
Sendt: 25.08.2015
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 02.09.2015 av næringsminister Monica Mæland

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hvordan vurderer statsråden forskningsrådets beslutning i forbindelse med Nykos-prosjektet, og hvordan vil statsråden sikre at forskningsprosjektet forestås på en uavhengig og troverdig måte?

Begrunnelse

Nykos-prosjektet er en direkte oppfølging av mineralstrategien som ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen i 2013. Næringsministeren
fulgte opp prosjektet med 22,4 millioner kroner fra Forskningsrådet. 5,6 millioner kroner kommer fra deltakende bedrifter.
Sintef er prosjektleder, og prosjektet ligger under Forskningsrådets program BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena). Gruveselskapene som bidrar økonomisk, er Nordic Mining, Sydvaranger Gruve, Rana Gruber, Sibelco Nordic, Nussir, Titania og Omya Hustadmarmor.
I Bergens Tidende 23.08 kan vi lese at Norges forskningsråd har godtatt et krav fra gruveselskapene om at Norsk institutt for vannforskning (Niva) måtte inn som partner i forskningsprosjektet om sjødeponier og miljø. Hvis ikke ville selskapene trekke den økonomiske støtten. Det nederlandske forskningsinstituttet Nioz, som var partner i prosjektet, ble presset ut etter gruveindustriens krav om Niva som deltaker i prosjektet. Den Stavanger-baserte forskningsinstitusjonen Iris trakk seg også ut av forskningsprosjektet som følge av turbulensen etter bråket.
Det er all grunn til å spørre seg om dette undergraver tilliten til den frie forskningen og resultatene av forskningsprosjektet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nykos-prosjektet (Prosjektet "NY Kunnskap Om Sjødeponering") var ett av 12 prosjekter som fikk tilsagn om prosjektstøtte i BIA-programmet i Norges forskningsråd våren 2014 i forbindelse med utlysing og tildeling av midler til kompetanseprosjekter for næringslivet.
Det er delegert til Forskningsrådet å vurdere og velge ut prosjekter for tilsagn om støtte innen de ulike programmene og prosjekttypene Forskningsrådet forvalter. På denne måten sikres gode og hensiktsmessige faglige vurderinger og likebehandling av prosjektsøknadene slik at de beste prosjektene for formålet med de respektive programmene og stønadstypene tildeles støtte. På samme måte er det også delegert til Forskningsrådet å forestå de nødvendige forhandlinger om kontrakt med prosjekteier når tilsagn er gitt. Forskningsmessige kvalitetskrav og formålet med prosjektet skal imidlertid ikke endres.
På bakgrunn av de delegerte fullmakter gitt til Forskningsrådet og intensjonen med disse, ligger det utenfor departementets anliggende og mitt ansvar som statsråd å gjøre en vurdering av eller gripe inn i denne typen enkeltsaker eller Forskningsrådets håndtering av disse.