Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1349 (2014-2015)
Innlevert: 25.08.2015
Sendt: 25.08.2015
Besvart: 01.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Den 24.08.15 publiserte Justis- og beredskapsdepartementet på sine nettsider en film med statsråden som gir en presentasjon av sitasjonen i justissektoren, sett med statsrådens egne øyne.
Er det statsrådens parti som har betalt for produksjonen eller er det Justisdepartementet som har betalt, og hvor mye av skattebetalernes penger er benyttet?

Begrunnelse

Som stortingsrepresentant fremmet statsråden i dok. 8:82 S (2009-2010) forslag i Stortinget om statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp.

Fra innst. 293 S (2009-2010) refereres:

"Forslagsstillerne viser til at det er en rekke eksempler på at statsråder bruker embetsverket som en del av egen valgkampvirksomhet, noen ganger helt uten å unndra seg fra det, andre ganger ved å forsøke å kombinere ulike typer arrangementer. Forslagsstillerne er bekymret over at utviklingen ser ut til å gå i retning av at embetsverket i større grad brukes på en måte som kan sette dets integritet i fare og svekke embetsverkets nøytralitet."

Videre følger det av merknadene fra mindretallet:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti mener statsrådene må utvise aktsomhet når det gjelder å medbringe embetsverket, spesielt i en valgkampsituasjon. Det har vært en formidabel økning i antall kommunikasjonsrådgivere som arbeider for departementene. I juni 2005 hadde man ansatt 99,9 kommunikasjonsrådgivere, i juni 2009 var dette tallet økt til 134,2. Dette er en økning på 34 prosent. Det er med andre ord snart flere kommunikasjonsrådgivere i departementene enn det er stortingsrepresentanter. Disse medlemmer registrerer denne utviklingen, og vil peke på at denne økningen medfører en ekstra kostnad på 16 mill. kroner."

Videre:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det er av stor betydning at embetsverkets samkvem i politisk ledelse i sine fagdepartementer avgrenses tydeligere enn det som i dag er tilfellet, særlig når det gjelder deltakelse i valgkamper og partipolitiske arrangementer. Disse medlemmer peker på at den anselige økningen i antallet politiske medarbeidere inklusive kommunikasjonsmedarbeidere muliggjør en slik avgrensning, og fremtvinger klarere skillelinjer mellom politisk ledelse og embetsverk. Disse medlemmer anser ikke en slik avgrensning som problematisk. Embetsverkets rolle som et partipolitisk nøytralt redskap for enhver politisk ledelse er en forutsetning for en tillitvekkende transparens og åpenhet som reduserer avstanden mellom politiske makthavere og befolkningen."

Ved publikasjonen av den nevnte videoen synes det som om statsråden har endret oppfatning om bruken av embetsverket i valgkampsammenheng, etter at han ble statsråd.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Trygghet i hverdagen er en informasjonsfilm fra Justis- og beredskapsdepartementet om en del tiltak regjeringen har gjennomført på justis- og beredskapsfeltet. Produksjonskostnadene for filmen beløper seg til omlag 50 000 kroner. Produksjon av informasjonsmateriell fra departementet betales av departementet på vanlig måte.