Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1362 (2014-2015)
Innlevert: 27.08.2015
Sendt: 27.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Anser statsråden dagens midlertidige bevæpning som en politisk seier, og hvordan vurderer statsråden filmens fremstilling av bevæpningstillatelsen sett hen til Stortingets vedtak før sommeren om at norsk politi skal være ubevæpnet?

Begrunnelse

Justisdepartementet har denne uken lagt ut en film på sine nettsider. På slutten av denne filmen ruller en tekst over skjermen under overskriften «Dette har vi fått til». Et av punktene som ramses opp er som følger: «Samtykke til bevæpning. Vi har samtykket til midlertidig bevæpning av politiet. Det første samtykket ble gitt i november 2014, og er siden forlenget flere ganger. Nåværende samtykke gjelder til 2. august 2015. Er en følge av trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Dagens ordning med midlertidige bevæpningen er som kjent begrunnet i trusselvurderinger utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST)/Felles kontraterrorsenter (FKTS) som beskriver et skjerpet trusselbilde som kan vedvare over tid. Det er ingen tvil om at norsk politi skal være ubevæpnet i en normalsituasjon, og at regjeringen vil følge opp Stortingets klare føringer på dette området.
Et flertall på Stortinget har også slått fast at i spesielle situasjoner, hvor det eksempelvis foreligger en trusselvurdering som gjør at politiet mener det er grunnlag for å bevæpne seg, fortsatt skal være anledning til å gi den typen bevæpning. Dette dreier seg etter min mening ikke om noen politisk seier, men en reaksjon på en aktuell situasjon som ikke er politisk styrt.
Den midlertidige bevæpningen er således et tiltak som er gjennomført fordi det er nødvendig av årsaker som ikke er politisk styrt og det er ikke et politisk mål å opprettholde midlertidig bevæpning. Beslutningen om midlertidig bevæpning er basert på klare faglige anbefalinger og det er et politisk ansvar å utruste politiet med de verktøy de mener er påkrevet for å være rustet til å møte den aktuelle situasjonen.
I filmen «Trygghet i hverdagen» nevnes den midlertidige bevæpningen i en oversikt helt til slutt i filmen. Denne filmen er en gjennomgang av en del av de tiltakene som er gjennomført siden denne regjeringen tiltrådte.