Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1388 (2014-2015)
Innlevert: 02.09.2015
Sendt: 02.09.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 09.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvordan har den helsemessige undersøkelsen av de som skal overføres til Nederland for å oppfylle kravene i avtalen med dem, blitt utført, hvem har utført vurderingene, er det utarbeidet kriterier/retningslinjer for hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige for å foreta en slik vurdering, og hvilke kostnader har dette medført (uavhengig av om disse er knyttet til for eksempel helsedepartementet)?

Begrunnelse

Den Norske legeforening støttet ikke forslaget om at innsatte skulle overføres til Nederland. De stilte blant annet spørsmål ved hvordan behandlingen av pasientopplysninger og pasientvurderinger skulle håndteres. Avtalen med Nederland krever at man må gjøre en vurdering av hvorvidt innsatte "(ikke)..har behov for medisinsk behandling eller annen behandling som ikke kan gis i fengselet" (Artikkel 8 punkt f).

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Etter avtale med arbeids- og sosialministeren svarer jeg på spørsmålet fra representanten Henriksen, siden saken handler om overføring av innsatte til Norgerhaven fengsel i Nederland.
Jeg vil understreke at kriminalomsorgen skal sørge for at domfelte som gjennomfører straff i Norgerhaven fengsel får tilbud om helsehjelp som er likeverdig med det tilbudet domfelte ville hatt krav på ved straffegjennomføring i Norge.
Før vedtak om overføring til Nederland skal det innhentes en tilrådning fra helseavdelingen på Ullersmo fengsel om det er helsefaglige grunner til at en overføring ikke bør gjennomføres. Den helsefaglige tilrådningen er basert på en gjennomgang av den innsattes helsejournal etter samtykke fra den innsatte. Samtykket innhentes av helseavdelingen på Ullersmo fengsel eller av helseavdelingen ved det fengselet hvor den innsatte befinner seg. Helseavdelingen vil også kunne foreslå nødvendig tilrettelegging for at straffen skal kunne gjennomføres i Norgerhaven fengsel for eksempel behov for fysioterapi eller forutsetning om tilbakeføring innen en gitt tid for å kunne gjennomføre planlagt spesialistbehandling.
Dersom det besluttes at en innsatt skal overføres til Nederland, må helseavdelingen etter samtykke fra innsatte, lage et sammendrag av journalen til helseavdelingen ved Norgerhaven fengsel. Sammendraget forsegles og følger den innsatte. En anonymisert medisinliste oversendes per fax dagen før overføring for å sikre at de innsatte har medisiner ved ankomst.
Dersom innsatte ikke samtykker til gjennomgang av helsejournalen og/eller overføring av helseopplysninger til Norgerhaven fengsel, vil helseavdelingen ved Norgerhaven fengsel foreta en mottakssamtale og undersøkelse ved ankomst til fengslet.
Kriminalomsorgsdirektoratet har gitt et direkte tilskudd til Ullensaker kommune på 740 000 kroner i 2015 for å styrke helseavdelingen ved Ullersmo fengsel slik at de kan håndtere de tilleggsoppgavene som følger av leie av fengselsplasser i Nederland. Helårsvirkning av tilskuddet er estimert til 1 222 000 kroner.