Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1406 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 07.09.2015
Besvart: 11.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Tar statsråden avstand fra statssekretær Vidar Brein-Karlsen sine skriverier på departementets nettsider der han mener at advokat Frode Sulland, som er leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, "dytter utsatte grupper foran seg for å få mer penger til seg selv og at det er motivet", at han "rett og slett konstruerer problemer", og er det akseptabel språkbruk fra politisk ledelse å kalle rettsstatsaktører for surrete og sutrende på regjeringens offisielle nettside?

Begrunnelse

Lørdag 29. august la statssekretær Vidar Brein-Karlsen ut sitt svar til advokat Frode Sulland på justisdepartementets offisielle nettsider. Som leder av Forsvarsgruppen i Advokatforeningen skrev Sulland i Aftenposten 6. august at innsatte som sendes til Nederland og soning i Norgerhaven frykter for muligheten til rehabilitering og fri rettshjelp. Flere som sendes til Nederland ønsker ikke soning der, og Sulland melder om flere fanger som nå er urolige.
Innlegget til Sulland må ha skapt kraftige reaksjoner i justisdepartementet og statssekretær Vidar Brein-Karlsen kommer med tilsvar, som og ble lagt på departementets nettside. At departementet ikke deler Sullands syn på saken, er en ærlig tilnærming. Den språkbruk og antydninger som statssekretæren legger opp til i sitt innlegg skaper imidlertid reaksjoner. Blant annet stiller man spørsmål ved Sullands motiver for svaret og sitt engasjement og statssekretæren går langt i å antyde at Sulland mener at utsending av fanger til Norgerhaven er økonomisk ugunstig for ham som advokat.
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen konkluderer til slutt på justisdepartementets nettsider at lederen av Forsvarsgruppen i Advokatforeningen konstruerer problemer.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Sitatene stortingsrepresentant Raja viser til er hentet fra statssekretærens replikk i Aftenposten 29. august i år. Replikken svarer på advokat Sullands innlegg samme sted om «eksport» av fanger til fengselet Norgerhaven i Nederland, rettshjelp og advokatsalær. Det er fast praksis i departementet at innlegg vi har fått publisert i andre medium legges ut på Justis- og beredskapsdepartementets egen nettside.
At lederen av Forsvarergruppen i Advokatforeningen har innsigelser mot Norgerhaven som del av kriminalomsorgen i Norge er naturligvis greit, og engasjement i en viktig debatt ønskes velkommen. Sulland holder en skarp tone i sitt innlegg og det er ikke unaturlig at engasjerte politikere følger opp på samme måte.
Sulland omtaler selv rettshjelpsaksjonen og salærsatsens størrelse i sitt innlegg. Sitatet «dytte utsatte grupper foran seg» refererer seg til Sullands omtale av dette.
Jeg er opptatt til å stimulere til politisk debatt og tydelig meningsutveksling.