Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1409 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 07.09.2015
Besvart: 15.09.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Er statsråden enig i beskrivelsen fra en av hennes talspersoner om at støtteordning til de største miljøorganisasjonene gjør organisasjonene late og kunnskapsløse, og er det aktuelt for regjeringa og endre eller fjerne de ordinære tilskuddene til miljøbevegelsen?

Begrunnelse

I dagsavisen den 3. september gir tre av de største miljøorganisasjonene regjeringa strykkarakter for sin innsats for å ta vare på norsk natur. Utspillet svares i dagsavisen den 4. september med at miljøpolitisk talsperson i FrP Oskar Grimstad, ønsker å legge om hele støtteordningen til miljøorganisasjoner i Norge, og at de bare skal kunne få prosjektstøtte og ikke lenger få ordinær statlig tilskudd.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Frivillighet har en sentral plass i regjeringens plattform, og over halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid på ulike områder. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.
Klima- og miljøorganisasjonene gjør et verdifullt arbeid både som pådrivere i miljøsaker og som arenaer der mennesker med felles interesser møtes. Organisasjonene bidrar som høringsinstanser, deltar i styrer, råd og utvalg, og de er også aktive medspillere i internasjonale prosesser, opinionsdannere og kritikere.
Formålet med Klima- og miljødepartementets grunnstøtteordning er å opprettholde en bredde av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser for å sikre frivillig engasjement og styrke medvirkningen i miljøspørsmål lokalt og sentralt.
Jeg opplever ikke organisasjonene som late og kunnskapsløse. Jeg møter dem ofte i ulike sammenhenger og har merket meg engasjementet og interessen for sakene de arbeider med. Selvsagt vil vi har våre saklige uenigheter, men det er positivt at saker belyses fra flere sider og at det er et mangfold av meninger.
Klima- og miljødepartementets tilskuddsordning for grunnstøtte har bred støtte på Stortinget. Det er ikke aktuelt å endre på innretningen av tilskuddsordningen. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget for hvert budsjettår.