Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1413 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 08.09.2015
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 15.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er bevilget øremerkede midler over statsbudsjettet 2015 til videreutdanning innen barnepalliasjon med 1,5 millioner kr. Høgskolen i Gjøvik, som når blir en del av NTNU, har meldt sin interesse for dette og har i samarbeid med JLOB (Ja til Lindrende Enhet og Omsorg for Barn) skissert en studieplan og kan ha en videreutdanning klar høsten 2016 i barnepalliasjon.
Når blir midlene til denne utdanningen utlyst og hvilke føringer legger departementet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ved Stortingets behandling av Prop.1 S (2014 – 2015), jf. Innst.11 S (2014 – 2015), ble tiltak for å øke kompetanse i lindrende behandling og palliativ pleie ved livets slutt styrket med 10 mill. kroner over kap. 761 post 21. Det ble besluttet at 1,5 mill. kroner av disse midlene skal bevilges til etablering av et videreutdanningstilbud innen barnepalliasjon for helsepersonell.
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en egen videreutdanning i barnepalliasjon for sykepleiere på masternivå ved en høgskole eller et universitet. I tråd med statens økonomiregelverk må midlene lyses ut gjennom en anbudskonkurranse. Midlene til denne utdanningen skal etter planen lyses ut høsten 2015.