Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1444 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 18.09.2015
Besvart: 23.09.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden bidra til å klargjøre rettstilstanden rundt praktisering av priskontrollen i konsesjonssaker?

Begrunnelse

Fylkesmannen i Østfold har omgjort Fredrikstad kommunes avslag på søknad om konsesjon for erverv av Onsøy prestegaard, gbnr. 19/1. I begrunnelsen for dette oppgis Landbruksdepartementets brev om ikke å legge avgjørende vekt på priskontrollen. Det vises også til den praksisendring som Landbruksdirektoratet har gjort som følge av det samme brevet.
Regjeringen leverte i juni 2014 et forslag til Stortinget om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven. På grunn av manglende politisk støtte så ligger dette forslaget fortsatt i Stortinget.
Departementets svar på manglende politisk støtte til å oppheve en del av konsesjonsloven har vært å sende på høring et forslag om å oppheve hele loven. Dette vitner om svak forståelse for politiske prosesser og lite respekt for Stortinget fra departementets side.
Skal man tolke konsesjonsloven ut fra lovgivers vilje, fremfor statsrådens syn, så vil den manglende støtten til forslaget i Stortinget tale for en svekking av den rettskildemessige vekten av departementets brev. Denne var i utgangspunktet også svært svak.
Statsråden bør i respekt for Stortinget snarest trekke tilbake brevet. Fraværet av seriøsitet i saken ble understreket da statsråden i Stortinget varslet at kommunene selv ville forholde seg til brevet eller ikke.
Det er derfor uryddig når Fylkesmannen overprøver Fredrikstad kommunes vedtak under henvisning til brevet og den praksisendring det har tvunget frem i Landbruksdirektoratets forståelse av loven. Da gjennomfører Fylkesmannen en annen forståelse av brevet enn det statsråden har varslet i Stortinget.
For ordens skyld gjøres departementet oppmerksom på at det er Stortinget som er landets lovgivende forsamling. FrPs deltakelse i regjering påvirker ikke dette.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen har i Sundvolden-plattformen lagt opp til vesentlige endringer når det gjelder reglene om fast eiendom. Regjeringen fremmet 20. juni 2014 en proposisjon for Stortinget med forslag om å oppheve priskontrollen. Landbruks- og matdepartementet sendte deretter 15. oktober 2014 ut et høringsnotat med forslag om å oppheve konsesjonsloven. Departementets brev av 4. desember 2013 til kommunene fylkesmennene og daværende Statens landbruksforvaltning ble bl.a. sendt ut for å unngå at det skulle oppstå usikkerhet om hvordan praktiseringen av priskontrollen skulle skje i perioden fram til Stortinget har tatt standpunkt til forslaget om å oppheve reglene. Brevet hadde også som hensikt å bidra til at ulike kommuner behandler søkere som er i samme situasjon likt. Brevet tok mao. sikte på å redusere utfordringene i forbindelse med praktiseringen. Når regjeringen dessuten i juni 2014 fremmet en proposisjon om opphevelse av priskontrollen for Stortinget, lå det til rette for at spørsmålene omkring endring av priskontrollen kunne avklares i løpet av forholdsvis kort tid. Etter min oppfatning er ikke avgjørelsen i den aktuelle saken i strid med mine uttalelser til Stortinget. I min skriftlige redegjørelse til Kontroll og konstitusjonskomiteen 6. januar 2014 ga jeg bl.a. uttrykk for at henstillingen i departementets brev om praktisering av priskontrollen er i tråd med lovens ordlyd, forarbeider og den utvikling av praksis som har vært ført siden 2002. Jeg viste til at henstillingen overlater til kommunene å ta konkret stilling til om samfunnsinteressene som er en del av konsesjonsvurderingen, tilsier at konsesjon skal gis eller avslås, og at brevet fra departementet ikke innebar at kommunene ble bedt om å unngå avslag på alle konsesjonssøknader i perioden fram til priskontrollen eventuelt ville bli opphevet. Situasjonen som oppstår dersom en part klager over at konsesjon er avslått ble ikke berørt i denne redegjørelsen. Spørsmålet ble heller ikke berørt i de etterfølgende debattene i Stortinget. Slik representanten Geir Pollestad refererer saken fra Fredrikstad, oppfatter jeg heller ikke at Fylkesmannens vedtak om å omgjøre kommunens avslag til gunst for konsesjonssøker, er i strid med loven. Beskrivelsen synliggjør snarere at fylkesmannen har ivaretatt sin rolle som klageinstans og lagt vekt på hensynet til forsvarlig likebehandling i forhold til andre lignende søknader om konsesjon. I mitt brev 6. januar 2014 til Kontroll- og konstitusjonskomiteen viste jeg til at konsesjonsloven åpner for vurderinger som kan tilpasses endringer i utviklingen og skiftende politisk syn. Jeg har også vist til at lovens system ikke er slik at en konsesjonssøknad uten videre skal avslås selv om prisen ut fra retningslinjene er for høy. Det er fastsatt i gjeldende lov at kommunen i sin konkrete vurdering av hver enkelt sak skal legge særlig vekt på flere forhold enn pris. Jeg registrerer at representanten Geir Pollestad oppfordrer om å trekke brevet om praktiseringen av priskontroll tilbake. Dette har også vært gjenstand for behandling i Stortinget tidligere. Etter min mening er det nå ryddig å avvente Stortingets beslutninger knyttet til regjeringens forslag om å oppheve priskontrollen.