Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1447 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 29.09.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Har Nav fått nye retningslinjer som innebærer at avbrudd under permitteringer inntil 6 uker ikke lenger blir tillagt den totale tiden man kan være permittert?

Begrunnelse

Tidligere har Nav praktisert permitteringsregelverket slik at en permittert arbeidstaker som mottok dagpenger fra Nav kunne ha avbrudd i permitteringen dersom bedriften midlertidig fikk inn arbeid. Dersom avbruddet varte under seks uker ble muligheten for permittering utvidet tilsvarende antall dager arbeidstakeren hadde avbrudd. Dette ga bedriftene en fleksibilitet til å kalle inn permitterte arbeidstakere dersom bedriften midlertidig fikk inn arbeid. I denne tiden vil den permitterte ikke motta dagpenger, men ha lønn fra bedriften. Slike avbrudd kan være fra noen dager og opp til 6 uker, men dersom avbruddet er lenger enn 6 uker blir permitteringen trukket. Nav opplyste at denne praksisen var i samsvar med Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) § 3 (2). Nå har vi mottatt meldinger om at Nav skal ha lagt om praksisen, og at de henviser til teksten som nå står i Forskrift om utvidet periode med fritak fra lønnsplikt under permittering § 1. Nav har opplyst om at de tolker forskriften som om at du nå kun kan være permittert i inntil 30 uker og at ukene en arbeidstaker har avbrudd som varer under 6 uker ikke blir lagt til den totale perioden en kan være permittert.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Når en arbeidstaker blir permittert, løper først en periode på 10 arbeidsdager, da arbeidsgiver har lønnsplikt etter permitteringslønnsloven. Etter denne arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt under permittering i inntil 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Den permitterte har i denne perioden rett til dagpenger, gitt at vilkårene etter folketrygdloven kapittel 4 er oppfylt. Dagpengene utbetales etter tre ventedager, og løper så lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt.
Hvis arbeidstaker igjen tilbys arbeid hos permitterende arbeidsgiver, er utgangspunktet at arbeidet innebærer et brudd i permitteringsperioden, og medfører ny varslingsplikt, ny arbeidsgiverperiode og nye ventedager før dagpenger utbetales. Men dette gjelder bare avbrudd som varer i mer enn seks uker. Avbrudd pga. arbeid hos permitterende arbeidsgiver som ikke varer mer enn seks uker, anses ikke som avbrudd som innebærer ny arbeidsgiverperiode og nye ventedager for dagpenger ved fortsatt permittering. Dette tilrettelegger for en viss fleksibilitet i bruk av permitteringer, og er særskilt regulert i avtaler mellom partene og i forskrift om dagpenger, hjemlet i folketrygdloven kapittel 4.
I praksis betyr dette at avbrudd på inntil seks uker blir regnet som en del av permitterings-perioden, og dermed også som en del av de 30 ukene som arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt under permittering etter permitteringslønnsloven. Arbeids- og velferdsdirektoratet har overfor departementet bekreftet at regelverket har vært praktisert slik i lengre tid, og at det ikke er gjort endringer i retningslinjene eller praksis på dette punktet, under sittende regjering.