Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1466 (2014-2015)
Innlevert: 24.09.2015
Sendt: 25.09.2015
Besvart: 02.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Mener statsråden at det er greit at det er næringen som kontrollerer seg selv for brudd på alkoholloven ved butikksalg av øl, eller vil statsråden endre praksisen for å sikre at alkoholloven blir håndhevet ved salg av øl i butikk?

Begrunnelse

Bryggeri og Drikkevareforeningen har prisverdig gjort tester som avdekker at 60 % av det testede butikkølet har alkoholnivå som er over 4,75 % og utover det loven tillater for salg i butikk.
Bakgrunnen for testingen var ifølge organisasjonen tips fra privatpersoner.
Bryggeri og Drikkevareforeningen testet 138 ulike øltyper fra ulike produsenter, hvor som sagt ca. 60 % hadde for høyt alkoholinnhold.
Dette er et omdømmeproblem både overfor forbruker når det gjelder det faktiske alkoholinnholdet, men det er også et omdømmeproblem overfor lovgivende og utøvende myndigheter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Produksjon og omsetning av alkoholholdige drikkevarer reguleres av både alkoholregelverket, avgiftsregelverket og av næringsmiddelregelverket. Ansvaret for å sikre at et alkoholholdig produkt er merket på riktig måte og at regelverkskrav knyttet til produksjon og engrossalg er oppfylt, påhviler i første rekke produsenten selv. Jeg vil derfor understreke at jeg ser positivt på at Bryggeri- og drikkevareforeningen har varslet at de ønsker å bistå sine medlemmer i å ordne opp i den situasjonen som har oppstått. Alkohol er ingen alminnelig vare. Både av folkehelsehensyn og av forbrukerhensyn må kundene kunne stole på at merkingen av alkoholholdig drikk er korrekt.
I tillegg til at regelverket peker på produsenten/grossisten som ansvarlig for å følge opp de lovkrav som er satt, gir regelverket flere tilsynsmyndigheter hjemmel til å følge opp sine respektive ansvarsområder.
Følgende er beskrivende for det regelverk som regulerer kravene til aktørene og de ulike tilsynsmyndighetenes rolle.
Etter alkoholloven kreves tilvirkningsbevilling for produsenter av alkoholholdig drikk. Alkoholloven stiller en rekke krav for å sikre at virksomheten drives på en forsvarlig måte, herunder at varelageret er tilfredsstillende sikret, at det er stilt tilfredsstillende sikkerhet for oppfyllelse av krav på alkoholavgift og at bevillingshaver ikke driver annen virksomhet som er uforenelig med tilvirkning av alkoholholdig drikk. Ansvaret for utøvelsen av bevillingen ligger hos bevillingshaver. Kontrollen med utøvelsen av tilvirkningsbevillingen, jf. vilkårene som nevnt over, er delegert til Helsedirektoratet.
Øl og andre alkoholholdige drikkevarer er næringsmidler, som må oppfylle aktuelle regler gitt i eller i medhold av matloven. Det er den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som er ansvarlig for at disse kravene er oppfylt. Dette gjelder også kravene om matinformasjon (merking). Alkoholholdige drikkevarer med alkoholinnhold over 1,2 volumprosent skal ifølge matinformasjonsforskriften være merket med faktisk alkoholinnhold. Det er i samme forskrift gitt bestemmelser om hvor store avvik fra oppgitt alkoholinnhold som kan tolereres. Mattilsynet er tilsynsmyndighet etter matloven og har følgelig ansvaret for tilsyn med at disse bestemmelsene følges. Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som produserer og omsetter mat og drikkevarer og kan ta ut prøver for analyse når tilsynet finner det nødvendig.
Virksomheter som produserer avgiftspliktige varer har plikt til å registrere seg hos Toll- og avgiftsdirektoratet. Avgiften på alkohol ilegges ut i fra hvilken alkoholstyrke (volumprosent alkohol) den aktuelle drikken har. Avgiftsgrunnlaget er, i henhold til særavgiftsforskriften, det alkoholinnhold som framgår av merkingen på emballasjen. Alle forbrukerpakninger som inneholder alkoholholdig drikk, skal være klart merket med alkoholinnhold i henhold til matinformasjonsforskriften. For feilmerkede varepartier som har høyere alkoholinnhold enn oppgitt, innenfor tillatte avvik, beregnes særavgiften for hele partiet etter det høyeste alkoholinnholdet.
I tillegg til kontroll av om korrekt avgift er beregnet og betalt, er Toll- og avgiftsetaten pålagt kontroll av utøvelsen av engrossalg av alkoholholdig drikk. Dette følger av alkoholloven. Dette går ut på å kontrollere at engrossalg av alkoholholdig drikk skjer i samsvar med reglene i alkoholloven. I praksis er dette kontroll av at engros-partier med alkoholholdig drikk kun har blitt solgt til kjøpere med gyldig salgs- eller skjenkebevilling.
I forbindelse med registreringsprosessen informerer tollregionen samtlige nyregistrerte virksomheter om regelverket for avgiften, herunder at det er det målte/faktiske alkoholinnholdet som skal påføres etikett og dermed være avgiftsgrunnlaget. Videre informeres det om at salg kun kan skje til kunder med gyldig bevilling for tilsvarende vare, og at registrert virksomhet skal ha kopi av gyldig bevilling før salget finner sted.
Detaljsalg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Butikker som får kommunal salgsbevilling kan kun selge produkter som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre, da sterkere produkter er omfattet av Vinmonopolets enerettigheter. Bestemmelsene korresponderer med at grossistene – som nevnt over – har ansvar for kun å selge alkoholholdige drikkevarer til bevillingshavere som innehar bevilling for omsetning av så sterk alkoholholdig drikk. Det er kommunen som har ansvar for å kontrollere utøvelsen av salgsbevillingene. Salgskontrollørene skal kontrollere at bevillingshaver oppfyller sine forpliktelser etter alkohollovgivningen. Kontrollene skal særlig legge vekt på salgstidene, aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 9-4. Kontrollen bygger på forutsetningen om at merkingen på emballasjen er korrekt, jf. at merkekravet og kontroll med dette reguleres av næringsmiddellovgivningen.
Jeg forventer og legger til grunn at produsentene selv – slik de også har varslet – vil rydde opp og sikre rutiner slik at forbrukeren kan være trygg på at merkingen av alkoholholdige produkter er korrekt.
Når det er sagt, er jeg gjort kjent med at Helsedirektoratet er i kontakt med øvrige berørte myndigheter med sikte på å gjennomgå situasjonen og sikre godt samarbeid på området framover.