Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:34 (2015-2016)
Innlevert: 06.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 13.10.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan stiller justisministeren seg til Svalbard Høyres programformuleringer om statsborgerskap?

Begrunnelse

I Svalbard Høyres program står det:

"Jobbe for at fastboende barn og ungdom med foreldre som ikke har norsk statsborgerskap og som er født i foreldrenes botid på Svalbard, eller som har bodd lenge på Svalbard, skal få mulighet til å bli norske statsborgere."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Spørsmålet gjelder statsborgerregelverket som hører inn under mitt departements arbeidsområde. Jeg besvarer derfor spørsmålet.
Lov av 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) gjelder på Svalbard, jfr. § 1. Loven gir ingen særregler for utenlandske statsborgere som oppholder seg på Svalbard. Utlendinger som vokser opp på Svalbard må oppfylle lovens vilkår for å få norsk statsborgerskap. For å erverve norsk statsborgerskap etter søknad er det etter hovedregelen krav om både å fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse og krav om botid i riket med oppholdstillatelse. Slike tillatelser gis etter utlendingsloven (lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her).
Ifølge Svalbardtraktaten artikkel 3 har alle borgere av traktatparter lik rett til adgang og opphold på Svalbard, uavhengig av formålet med oppholdet. Som en følge av dette gjelder ikke utlendingsloven for Svalbard, og det stilles ikke krav til oppholdstillatelse for å ta opphold der. Etter hovedregelen kan derfor ikke utlendinger opparbeide seg rett til norsk statsborgerskap ved kun å ha opphold på Svalbard. Enkelte grupper av søkere er imidlertid unntatt fra kravene knyttet til oppholdstillatelser. Dette gjelder blant annet nordiske borgere og tidligere norske borgere.
Disse rettslige utgangspunktene og prinsippene er, på grunn av den like retten til adgang og opphold på Svalbard, av grunnleggende betydning. Det er ikke aktuelt å gjøre endringer i disse. En nærmere omtale av prinsippene er gitt St. meld nr. 22 (2008-2009) Svalbard og er slått fast gjennom Stortingets behandling av denne og gjennom behandlingen av de årlige svalbardbudsjettene. Det følger heller ikke av Sundvolden-plattformen eller samarbeidsavtalen med Venstre og KrF, at det er aktuell politikk å arbeide for endringer når det gjelder disse sentrale prinsippene.