Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:66 (2015-2016)
Innlevert: 15.10.2015
Sendt: 15.10.2015
Besvart: 19.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil regjeringen vurdere å øke egenkapitalen til Kommunalbanken for å motvirke økende rentekostnaden for kommunesektoren?

Begrunnelse

I følge en artikkel i Dagens Næringsliv 5. oktober øker rentekostnadene til kommunene, påslaget på lånene til kommunene er det høyeste siden finanskrisen i 2008. I artikkelen fremgår det at en årsak til dette er at Kommunalbanken ikke kan låne ut så mye som før, som blant annet skyldes at banken er pålagt økte krav til egenkapital. Også en sak i Bergens Tidene 12. oktober omtaler dette:

«En utløsende faktor var at Kommunalbanken satte opp renten til kommuner samtidig som den låner ut mindre penger»

«Kommunalbanken må i likhet med andre banker øke sin egenkapital for å nå myndighetenes krav. Finansminister Siv Jensen har imidlertid ikke ønsket å bidra med mer penger og i stedet pålagt banken å hente inn mer egenkapital gjennom økt inntjening. Det betyr økte renter til kommunene, som nå velger andre finansieringskilder som obligasjonsmarkedet. Dermed er kommunene med å presse opp rentene i obligasjonsmarkedet og innlånskostnadene til banken.»

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kommunalbanken må oppfylle de kravene som stilles av Finansdepartementet og Finanstilsynet. Blant annet besluttet Finansdepartementet i 2014 at Kommunalbanken skulle bli ansett som en systemviktig institusjon. Finansdepartementet besluttet 18.6.2015 at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2016, i tråd med råd fra Norges Bank. Kommunalbanken kan nå kravene til økt egenkapital ved å få tilført ny egenkapital av eier eller øke egen inntjening. For at Kommunalbanken skulle kunne møte nye regulatoriske krav om økt egenkapital, ble egenkapitalen i Kommunalbanken styrket med 1,4 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2015. Kommunalbanken ble tilført et egenkapitaltilskudd på 1 mrd. kroner. I tillegg utbetalte ikke banken utbytte, noe som medførte en styrking av egenkapitalen på knapt 400 mill. kroner.
Avkastningskrav defineres normalt som den forventede avkastningen staten kunne ha oppnådd ved en alternativ plassering med tilsvarende risiko. For perioden 2016–2018 er det i forslaget til statsbudsjett lagt til grunn at avkastningskravet reduseres fra 10 pst. og settes til 8 pst. av verdijustert egenkapital. Dette vil isolert sett styrke mulighetene for Kommunalbanken til å øke egenkapitalen. Det er ikke foreslått å tilføre egenkapitaltilskudd til Kommunalbanken i statsbudsjettet for 2016. Departementet vil som eier av Kommunalbanken følge bankens egenkapitalsituasjon løpende.